Kwaliteitszorg en SOP

Zoals u inmiddels weet, zijn er door het ministerie nieuwe waarderingskaders vastgesteld voor het primair onderwijs en voor de samenwerkingsverbanden. Op het niveau van het samenwerkingsverband (SWV) is het waarderingskader voor het SWV het uitgangspunt voor de zelfevaluatie. Op het niveau van de school is dat het waarderingskader voor het primair onderwijs. Deze waarderingskaders hebben veel raakvlakken. Zo versterken de zelfevaluatie en/of de kwaliteitszorg van school en samenwerkingsverband elkaar en liggen ze in elkaars verlengde. De kwaliteit van de ondersteuning op de scholen bepaalt mede de kwaliteit van de ondersteuning in het hele SWV. Er is daarom sprake van een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid. Die geven we grotendeels in elke regio al gezamenlijk vorm.

Elke school heeft een schoolondersteuningprofiel (SOP). Het SOP geeft inzicht in de vormgeving en kwaliteit van de basis- en de extra ondersteuning. Het niveau van de basisondersteuning, zoals door het SWV is omschreven, maakt in het nieuwe waarderingskader deel uit van de basiskwaliteit (OP4) waarop de inspectie toezicht houdt. Bij de basisondersteuning hoort ook de preventieve en licht-curatieve ondersteuning. De kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning en de kengetallen uit het SOP willen we graag in een bovenschoolse module monitoren. Elke school of regio en elk bestuur kan de gegevens van school en SWV daar dan vinden en die up-to-date houden. De inhoud van het SOP kan dan worden geminimaliseerd tot een beschrijving van de extra ondersteuning en de ambities van de school.

De vraag voor een digitale omgeving hadden we neergelegd bij Integraal. Echter, door de verkoop van Integraal aan Topicus is de ontwikkeling van deze digitale omgeving vertraagd. Topicus heeft inmiddels een samenwerkingscontract gesloten met Koninklijke Van Gorcum / WMK (Werken Met Kwaliteitszorg). De ontwikkelingen gaan nu snel! Waarschijnlijk kunnen we in de loop van het nieuwe cursusjaar beschikken over bovengenoemde faciliteiten. Omdat het bevoegd gezag ten minste eenmaal in de vier jaar het SOP moet vaststellen, valt dat mooi samen met de ontwikkeling van het “nieuwe SOP” in de nieuwe vorm. Het is wel van belang dat de scholen in de loop van het nieuwe cursusjaar alvast nagaan, wat zij onder extra ondersteuning verstaan en welke voorzieningen de school kan bieden. Topicus hoopt nog voor de zomervakantie mededelingen te doen over de samenwerking met WMK.