Ondersteuningsplan 2018-2022 (2)

DV augustus 2018 loopt het eerste Ondersteuningsplan van Berséba af. Tijd om terug te blikken op de eerste jaren passend onderwijs en ook om vooruit te kijken naar de komende periode. Hoe gaan we de komende jaren vorm geven aan passend onderwijs? Wat betekent dit voor de ondersteuningsstructuur, de loketten, de financiering?

Zo’n 4 á 5 jaar geleden waren we druk met het vormgeven van ons samenwerkingsverband. We formuleerden onze visie en bedachten een passende organisatiestructuur. We ontwikkelden een ondersteuningsstructuur voor zowel basis- als extra ondersteuning en beschreven de werkwijze van het loket. We maakten afspraken over de inzet van een zorgmakelaar en ambulante begeleiding. Er werden keuzes gemaakt voor een financieringsmodel dat aansloot bij een hoog niveau van basisondersteuning in de scholen. Dit alles werd vastgelegd in het ondersteuningsplan 2014-2018.

Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen voor het ondersteuningsplan 2018-2022.

Inhoud

Het huidige ondersteuningsplan zit volgens externe deskundigen op zich goed in elkaar. Het is echter wel een plan uit de opbouwfase van Passend Onderwijs.  Er is nu behoefte aan een meer dynamisch plan. Nieuwe ontwikkelingen/trends moeten steeds ingevoegd kunnen worden. We willen toe naar een meer ontwikkelingsgerichte aanpak. Verder vinden we het van belang om samen met onze scholen na te denken over het de inhoud van het nieuwe ondersteuningsplan.

Het MT van Berséba heeft een eerste brainstormsessie gehad. Enkele hoofdlijnen zijn:

 • Visie
  Van een inclusief samenwerkingsverband naar een meer inclusieve school. Waar mogelijk thuisnabij onderwijs.
 • Cultuur
  We willen toe naar een cultuur, waarbij eigenaarschap, betrokkenheid en dialoog belangrijke begrippen zijn. Werken met pilots, ontwikkeltrajecten. Werkende weg passend onderwijs in de praktijk gestalte geven. We willen praktijkverhalen gebruiken als inspiratiebron.
 • Dekkend netwerk
  We willen een hoog niveau van basisondersteuning (in de lijn van het nieuwe toezichtskader van de inspectie). We willen tussenvormen tussen regulier- en speciaal onderwijs stimuleren of nog beter benutten.
 • Loket
  Van curatief naar preventief en van indiceren naar arrangeren. De ingezette lijn van het oude ondersteuningsplan willen we hiermee verder uitbouwen
 • Kwaliteitszorg
  Vertrouwen en verantwoorden zijn de sleutelwoorden. Op het niveau van het samenwerkingsverband willen we toe naar het meer concreet formuleren van doelstellingen. Gesprekken met scholen en ouders kunnen bij evaluaties gebruikt worden. Dit past binnen een systeem van tellen, vertellen en (indien nodig) herstellen.
 • Financiering
  Verantwoordelijkheid en solidariteit zijn kernbegrippen. De combinatie van school- en expertisemodel is/blijft het uitgangspunt.

Planning

Het ontwikkeltraject voor het nieuwe ondersteuningsplan is als volgt:

 • Overleg september 2017 met directies speciale scholen
 • Studiedag september 2017 met leden van de regionale commissies en loketten
 • Directienetwerken en gesprekken op scholen periode september – december 2017