Ondersteuningsplan 2018-2022 (3)

Op 21 september jl. is de landelijke studiedag van de regionale commissies en de loketten van Berséba gehouden. Tijdens deze studiedag, die het karakter had van een werkbijeenkomst, is gesproken over het nieuwe ondersteuningsplan aan de hand van een vijftal thema’s:

  1. Visie en ambitie
  2. Kwaliteitsbeleid
  3. Organisatie en cultuur
  4. Ondersteuningsstructuur
  5. Financiën

Inmiddels wordt in de regio’s ook het gesprek gevoerd met de scholen tijdens de netwerkbijeenkomsten voor directies (en IB’ers). We hopen voldoende input te krijgen voor een nieuw ondersteuningsplan dat breed gedragen wordt door de bij ons aangesloten scholen.