Ondersteuningsplan 2018-2022

Het huidige ondersteuningsplan stamt uit 2013 en is bij de start van passend onderwijs per 1 augustus 2014 in werking getreden.  In 2015 is een addendum gemaakt waarin een aantal zaken uit het ondersteuningsplan is aangescherpt. Het ondersteuningsplan is net als een schoolplan 4 jaar geldig en loopt dus af in 2018. Enige tijd geleden is het MT van Berséba gestart met het verzamelen van input voor het nieuwe ondersteuningsplan.

In elke regio is via de directie- en /of interne begeleidersnetwerken een eerste verkenning gedaan in het kader van het nieuwe ondersteuningsplan. Deze input wordt meegenomen in de discussie die we als MT van Berséba met elkaar voeren.

Inhoud
DV 29 en 30 mei 2017 buigen we ons twee dagen lang over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. We proberen de trends in passend onderwijs te duiden en trekken conclusies voor ons nieuwe ondersteuningsplan. Op basis daarvan formuleren we richtinggevende uitspraken en concrete doelen voor de nieuwe planperiode. Daarnaast gaan we na wat de sterke kanten van het bestaande beleid zijn, waar aanpassingen gewenst zijn en op welke bestaande thema’s we verder kunnen ontwikkelen.

Proces
In de periode tot november 2017 werken we onderdelen uit en gaan we in gesprek met directeuren en interne begeleiders. Dat zal gebeuren via netwerken en schoolbezoeken. We willen de scholen betrekken bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan. Uiteraard staan de regiomanagers open voor opmerkingen en vragen in dit kader.

Vanaf december 2017 nemen we de gemeenten (OGOO) mee in onze visie, ambitie en plannen.

DV begin 2018 leggen we, met betrokkenheid van de ondersteuningsplanraad, de laatste hand aan het nieuwe ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan 2018-2022 moet voor 1 mei 2018 bij de onderwijsinspectie zijn ingediend.