Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is het basisdocument voor de ondersteuningsstructuur voor alle scholen binnen Berséba. Zij verwijzen ernaar in hun schoolplan, schoolgids e.d. De scholen baseren hun ondersteuningsbeleid op de uitgangspunten zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan van Berséba. Daarnaast vertalen ze dat naar hun schoolspecifieke schoolondersteuningsprofiel.
In hun profiel verantwoorden de scholen zich over hun ondersteuning. Door stapeling van de profielen verantwoordt Berséba zich over zijn ondersteuningsnetwerk.  De landelijke kaders uit dit ondersteuningsplan worden in verschillende uitwerkingsdocumenten en protocollen verder uitgewerkt.  In het jaarverslag legt Berséba verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het  Ondersteuningsplan (OSP) is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2014. Het OSP geldt voor de periode 2014-2018. In het voorjaar van 2017 wordt een begin gemaakt met de herziening van het OSP, ten behoeve van de periode 2018-2022.