Algemene Leden Vergadering

De algemene ledenvergadering is de vertegenwoordiging van de scholen die lid zijn van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs. Een belangrijke taak van de ALV is het uitoefenen van controle op het functioneren van de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de ALV zijn uitgewerkt in de artikelen 14 en 15 van de statuten .

De vierde algemene ledenvergadering is gehouden op 13 juni jl. Hieronder vindt u het verslag, de PowerPointpresentaties en een artikel van de spreker van deze avond.

Stukken 13 juni 2016

Verslagen eerder gehouden ledenvergaderingen