Afwegingskader onderwijs en jeugdhulp: wat moet je weten?

De overheid wil voor elke leerling een passende onderwijsplek. Daar sluit de ontwikkelrichting van Berséba op aan: verlangen naar meer inclusief onderwijs. Het mooiste is om dit zo thuisnabij mogelijk te bieden. De ondersteuningsvragen van kinderen kunnen echter zo complex zijn dat ze de basisondersteuning overschrijden. Het onderwijs en de gemeente moeten samen nadenken over een juiste inzet van extra onderwijsondersteuning en jeugdhulp. Om directeuren en IB’ers te helpen het gesprek met de gemeente te voeren, heeft Berséba een  Afwegingskader onderwijs en jeugdhulp geschreven.

Verschillende verantwoordelijkheden
Allereerst moet de school weten wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarom start het Afwegingskader met het beschrijven van de wettelijk verantwoordelijkheden van de school, het samenwerkingsverband en de gemeente. Uiteraard is dit een beknopte opsomming en zijn in de tekst koppelingen opgenomen naar relevante documenten en websites.

Wie is aan zet?
De school is verplicht tot het bieden van basisondersteuning. De ondersteuningsbehoefte van een leerling kan extra ondersteuning noodzakelijk maken. Dan is het van belang te weten of de ondersteuningsbehoefte aan de onderwijs- en/of aan de jeugdhulpkant ligt. Om dit helder te krijgen is – met behulp van de Matrix Ondersteuningsbehoeften Onderwijs Zorg uit Zuid-Limburg- een schema gemaakt. Door dit schema te volgen wordt duidelijk of onderwijs dan wel jeugdhulp voorliggend is.

Hoe vraag je extra ondersteuning aan?
In het afwegingskader is een pagina opgenomen met verwijzingen naar de documenten waarmee de school extra ondersteuning kan aanvragen bij het samenwerkingsverband Berséba. Deze documenten zijn via hyperlinks op de website van Berséba te vinden.

In gesprek met de gemeente
Om het gesprek met de gemeente voor te bereiden hebben we samen met een deskundige een lijst met mogelijke vragen opgesteld. Daarnaast is een vragenlijst gemaakt, die is gebaseerd op het eerder genoemde schema. In de lijst staan aandachtspunten om inzichtelijk te maken waarvoor jeugdhulp aangevraagd wordt.

Actuele ontwikkelingen
In de tweede helft van schooljaar 2019-2020 vindt de evaluatie passend onderwijs plaats. Deze krijgt nu al volop zijn beslag. Het feit dat onderwijs te maken heeft met verschillende potten geld (namelijk onderwijs- en zorgmiddelen) zorgt voor veel bureaucratie. Op dinsdag 3 maart 2020 zijn over deze thematiek twee moties van Van Meenen (D’66) aangenomen. De eerste motie pleit voor ontschotting van de middelen voor onderwijs en zorg. In de andere motie wordt het kabinet gevraagd om pilots rond de ontschotting te starten. Berséba en de scholen zullen deze ontwikkelingen nauwgezet moeten blijven volgen.