Ontwikkelingen passend onderwijs

Via deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs.

We delen op deze pagina diverse interessante documenten. Deze pagina is een ‘groei’pagina. De meest actuele informatie staat bovenaan. Als eerste de informatie van onze eigen peiling passend onderwijs inclusief de route en wijze van bespreking in de regio’s.
Daarna de officiële evaluatie vanuit de overheid en tot slot diverse rapportages, visiestukken van verschillende organisaties.
Op www.evaluatiepassendonderwijs.nl zijn ook veel rapporten te vinden die de achterliggende jaren zijn verschenen.

Actualiteit

Het debat rondom de evaluatie van 16 november 2020 terugzien? Dat kan hier. Alle onderliggende stukken en moties inzien, dat gaat via deze pagina.
Adviesbureau B&T heeft een interessante nabeschouwing m.b.t. het debat opgenomen. Inhoudelijk deel start op 9 minuut 30.

In het RD hebben diverse artikelen gestaan, zie hier de thema pagina.

Informatie interne peiling passend onderwijs

Op basis van de uitgezette peiling onder alle Bersébascholen in schooljaar 2019/2020 is er een landelijke samenvatting én voor iedere regio een beknopte regionale samenvatting gemaakt. Al deze documenten worden ook gedeeld met de scholen, via de e-mail op 17 november en per post in dezelfde week. Omdat de peiling door veel teamleden is ingevuld is het zinvol om de informatie ook onder het team te verspreiden.

Landelijke terugkoppeling interne peiling passend onderwijs Peiling passend onderwijs
Regionale duiding Noordoost Noordoost
Regionale duiding Midden Midden
Regionale duiding Randstad Randstad
Regionale duiding Zeeland Zeeland


Hoe nu verder in de regio’s?

In iedere Berséba regio zullen de komende maanden gesprekken plaatsvinden met scholen en leerkrachten over de uitkomsten van de peiling én landelijke uitkomsten evaluatie passend onderwijs.
Zodra de afspraken rond zijn en de details bekend zullen we onderstaande informatie verder aanvullen.
Regio Noordoost: Op 9 december en 13 januari hopen we met leerkrachten in gesprek te gaan. In principe proberen we van iedere school 1 leerkracht uit te nodigen.
Regio Midden: Er wordt een vertelpunt ingericht voor leerkrachten uit onze regio. Inmiddels hebben zich hier bijna 15 leerkrachten voor aangemeld vanuit midden-, onder- en bovenbouw die werkzaam zijn op speciale of reguliere (basis)scholen. Onder leiding van Bart van Kessel van Stichting Gedragswerk gaan we het gesprek aan over passend onderwijs en maken daarbij gebruik van de landelijke en eigen evaluaties.
Regio Randstad:
Regio Zeeland:

Landelijke evaluatie Passend Onderwijs

De achterliggende maanden zijn diverse rapportages beschikbaar gekomen. Een belangrijke basis voor de evaluatie is het ‘eindrapport evaluatie passend onderwijs’. Hiervan is ook een samenvatting beschikbaar.
Op basis van deze evaluaties en met input vanuit ruim 20 andere organisaties heeft minister Slob een kamerbrief geschreven en een beleidsnota ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’.
De genoemde documenten zijn hieronder te downloaden.

Daarnaast zijn er vanuit diverse organisaties onderzoeken uitgevoerd. Vanuit de Onderwijsraad is in het kader van deze evaluatie een advies geschreven: ‘Steeds inclusiever’. Berséba heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om input voor dit advies te geven. Zie ook het nieuwsbericht hierover dat eerder verscheen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een eerste versie van haar visie op passend en/of inclusief onderwijs gegeven. Tenslotte is een rapport verschenen van de Kinderombudsman: ‘Van passend naar inclusief’. Ook deze documenten kunt u hier downloaden: