De nieuwe cao en de middelen van het SWV

Vanwege de nieuwe cao en de indexatie van bekostigingsbedragen ontvangt Berséba meer middelen dan aanvankelijk begroot was. Dit heeft verschillende gevolgen:

  1. De salarisstijging voor leerkrachten leidt tot een hoger uurtarief voor ambulante begeleiding. Dit uurtarief is met ingang van 1 augustus 2018 vastgesteld op € 85,00.
  2. Bij het opstellen van de beschikkingen voor schooljaar 2018-2019 is op voorhand al rekening gehouden met een toename van de middelen. Nu blijkt echter dat de indexatie voor nog meer middelen zorgt. Deze middelen worden in één keer overgemaakt naar de scholen. De scholen voor (speciaal) basisonderwijs zullen uiterlijk in december een beschikking ontvangen.
    Hoewel het de scholen vrij staat om deze middelen naar eigen inzicht te besteden, adviseert Berséba deze ondersteuningsmiddelen aan te wenden voor onverwachte knelpunten, die lopende het schooljaar ontstaan.
  3. Voor het achterliggende schooljaar 2017-2018 ontving Berséba (net als de scholen) in september een fors nabetaling door de achteraf hoger vastgestelde bekostiging. Deze aanvullende overdracht van circa 5% zal eveneens uiterlijk in december aan de scholen uitbetaald worden.
  4. De scholen voor speciaal onderwijs ontvangen van het SWV een beschikking om de groei van het aantal leerlingen tussen 1 oktober en 1 februari van vorig schooljaar te bekostigen. Omdat duidelijkheid over bekostigingsbedragen uitbleef, hebben de scholen deze beschikking nog niet ontvangen. De verwachting is dat de beschikking voor groeibekostiging, gebaseerd op het hogere actuele prijspeil, uiterlijk in november beschikbaar zal zijn.