Extra aandacht voor de warme overdracht: juist nu!

Juist in deze periode is het goed om als basisschool extra aandacht te hebben voor een zorgvuldige (warme) overdracht naar het S(B)O of VO om zorg te dragen voor een goede plaatsing en start op de nieuwe school.

De Corona-omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het onderwijs in de achterliggende tijd op een aangepaste wijze vorm heeft gekregen. Desondanks is inmiddels voor de meeste leerlingen duidelijk welke VO-school passend is en is de aanmelding in gang gezet. Juist bij kinderen met extra ondersteuningsbehoefte zal er beduidend intensiever contact zijn geweest met de VO-school, om na te gaan welk onderwijsaanbod het beste past bij de ondersteuningsbehoefte van die leerlingen.

Het VO heeft vervolgens bepaald welk onderwijs het meest passend is. Inmiddels zullen, na terugkoppeling naar de (S)BO-school, de meeste leerlingen geplaatst zijn volgens de procedure van de betreffende VO-school. Voor de PRO- en LWOO-leerlingen hebt u, als het goed is, het desbetreffende aanmeldprotocol gebruikt.

Uiteraard betrekt de basisschool de ouders bij de warme overdracht. Bij voorkeur heeft ook de AB’er of een andere extern betrokkene (als die in beeld is bij de leerling) een rol in deze overdracht. Binnen de arrangementen die Berséba toekent, is er ruimte om hieraan mee te werken.

Gebruik dus de komende maanden als PO en VO om e.e.a. goed over te dragen en bij onduidelijkheden nog contact te zoeken. Spreek daarnaast ook het moment af voor een eerste terugkoppeling en wees hierin duidelijk wie er met wie contact opneemt in de periode tussen zomervakantie en kerst.

In ons volgend nieuwsbericht met betrekking tot dit thema hopen we wat verder in te zoomen op deze terugkoppeling.