Financiële medeverantwoordelijkheid

In de vier regio’s hebben we de achterliggende anderhalf jaar gesproken over financiële medeverantwoordelijkheid na verwijzing van leerlingen naar het SBO en het SO Gedrag. We hebben ervoor gekozen om tijdens meerdere netwerkbijeenkomsten te spreken over deze ontwikkeling om zo alle betrokkenen mee te nemen in het proces. In alle regio’s blijkt er voldoende draagvlak te zijn voor financiële medeverantwoordelijkheid. Dit heeft geresulteerd in het volgende besluit.

Besluit:

Met de uitkomsten vanuit de regio’s heeft de bestuurder in december 2021 besloten om financiële medeverantwoordelijkheid in te voeren voor leerlingen in het SBO en SO Gedrag ter grootte van de kosten voor SBO-deelname. Voor SBO-leerlingen betekent dit daarom 100% medeverantwoordelijkheid in de kosten en voor een SO Gedrag leerling ongeveer 50%.

Invoeringstraject

We hebben besloten om de invoering gelijk op te laten lopen met het nieuwe Ondersteuningsplan. Daar het OSP niet op 1 mei 2022, maar op 1 mei 2023 wordt ingediend, schuift de invoeringsdatum ook op. Concreet betekent dit dus:

  • Leerlingen die op 1 februari 2023 staan ingeschreven op een school voor SBO of voor SO Gedrag worden niet meegerekend. De genoemde teldatum bepaalt de hoogte van de beschikking voor kalenderjaar 2024. De kosten voor deze leerlingen blijven we solidair dragen.
  • Op teldatum 1 februari 2024 wordt bepaald hoeveel leerlingen vanaf 2 februari 2023 t/m 1 februari 2024 vanuit de achterban van de school een TLV SBO of SO Gedrag hebben gekregen. Vanaf de beschikking voor kalenderjaar 2025 gaat de school dan voor deze leerlingen bijdragen aan de ondersteuningskosten.

Op deze wijze wordt de financiële medeverantwoordelijkheid van de school over een reeks van jaren opgebouwd en ontstaat er een duurzame balans tussen de eigen verantwoordelijkheid en solidariteit na elke verwijzing, voor zo lang de leerling op het SBO of SO Gedrag staat ingeschreven. Tijdens dit invoeringsproces zal nauwkeurig gemonitord worden op ongewenste neveneffecten.

Op dit moment wordt nagedacht welke leerlingen niet onder de financiële medeverantwoordelijkheid zullen vallen. We willen dit zo veel mogelijk beperken, omdat het risico van een ingewikkelde administratieve organisatie dan evident aanwezig is.