Herbenoeming 4 leden Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) van Berséba bestaat uit 12 leden, afkomstig van medezeggenschaps- en/of adviesraden van onze scholen. De helft van de OPR-leden vertegenwoordigt de oudergeleding van de medezeggenschapsraden en de andere helft vertegenwoordigt de personeelsgeleding. Jaarlijks treedt 1/3 deel van de OPR af, zijnde 2 leden van de oudergeleding en 2 leden van de personeelsgeleding.

In 2017 waren de heren G. de Boer, A.M. van Es, J.M. van Eckeveld en mevrouw M.J. Folmer aftredend. Zij stelden zich allen herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Dit is voor de zomervakantie per mail aan de medezeggenschapsraden van de scholen meegedeeld. Vanuit de scholen zijn geen tegenkandidaten aangedragen, zodat de zittende OPR-leden automatisch herkozen zijn. In de vergadering van 22 november zijn zij herbenoemd en hebben zij deze herbenoeming aanvaard.