Werkwijze

Op deze pagina wordt beknopt de werkwijze van Het Loket beschreven bij de vier onderscheiden taken die het conform het ondersteuningsplan heeft. 

Handelingsgericht adviseren en informeren scholen en ouders

Het Loket kan door de scholen en ouders benaderd worden voor vragen rond de ondersteuning die een leerling nodig heeft. De zorgmakelaar heeft de verantwoordelijkheid deze vragen af te handelen. Hij/zij zal zich daarbij adviserend gedragen. Scholen en ouders hebben hun eigenstandige verantwoordelijkheid. In geval ouders Het Loket benaderen zal door de zorgmakelaar gevraagd worden of er al contact is geweest met de school (indien een leerling al op school zit) en wat de reden is om dan toch Het Loket buiten de school om te benaderen. De zorgmakelaar zal de ouder informeren, dat na het gesprek contact opgenomen zal worden met de school, dat een ouder contact opgenomen heeft met Het Loket. Afhankelijk van de wens van de ouder zal dit met vermelding van de naam of anoniem gebeuren.

In geval de zorgmakelaar niet zeker is van de juiste reactie op de vraag, kan hij de overige leden van Het Loket of het flexibel expertisenetwerk om advies vragen.

Handelingsgericht toekennen van ondersteuningsarrangementen

(Speciale) basisscholen kunnen ondersteuningsarrangementen aanvragen bij Het Loket. Door de inzet van zo’n arrangement is de school in staat om de leerling het onderwijs op de eigen school te laten volgen. Een arrangement is een toekenning van middelen in natura en/of geld. Met ‘natura’ wordt bedoeld: inzet van deskundigen (=ambulante begeleiding) voor de ondersteuning van leerkrachten. Met ‘geld’ wordt een budget bedoeld, dat de school ontvangt om extra begeleiding en ondersteuning aan de betreffende leerling te organiseren.
Voor het aanvragen van arrangementen maakt de school gebruik van Kindkans. Binnen Berséba is afgesproken dat er geen arrangementen in geld worden toegekend voor de begeleiding van leerlingen op het gebied van gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling. Er kan wel een beroep gedaan worden op ambulante begeleiding. Scholen nemen daarvoor zelf het initiatief. Dit betekent dat alleen voor leerlingen met een lichamelijke of cognitieve beperking bij de commissie van toekenning een financieel arrangement kan worden aangevraagd.
Nadat door de commissie een arrangement is toegekend, ontvangt de school hiervan bericht. De school neemt zelf het initiatief om de ambulante begeleiding te regelen via een aanvraag in Kindkans en personele ondersteuning te organiseren met de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld. De financiële middelen zijn beschikbaar op de eerste van de maand na toekenning van het arrangement.
In besluitvorming over arrangementen hanteert de commissie als richtinggevend document de criteria die vermeld staan in het document criteria voor toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen.
Voor het aanvragen van een arrangement wordt gebruikgemaakt van een aanvraagformulier. Zie hiervoor de pagina Formulieren.

Handelingsgericht indiceren van speciale onderwijszorg (TLV’s)

Indien ondanks de inspanningen van de school de begeleiding van een leerling onvoldoende effect heeft, kan het voor de ontwikkeling van de leerling beter zijn om voor kortere of langere tijd het onderwijs in het speciaal (basis)onderwijs te vervolgen. De school vraagt dan bij het samenwerkingsverband via Kindkans een toelaatbaarheidsverklaring aan. De commissie van toekenning adviseert het samenwerkingsverband op de aanvraag. De commissie kijkt niet alleen of het dossier compleet is, maar maakt ook de afweging of op basis van het dossier de aanvraag terecht is. De commissie kan dus negatief adviseren op de aanvraag. Bijvoorbeeld als de commissie van mening is, dat de ondersteuning van de school valt binnen de basisondersteuning, die de school behoort te bieden. Ook kan het zijn dat de commissie van mening is, dat ambulante begeleiding geschikt is om de leerkracht te ondersteunen in het reguliere onderwijs de leerling te helpen. Namens het samenwerkingsverband zal de regiomanager al dan niet ondertekenen. Het advies van de commissie zal daarbij zwaarwegend zijn.
In het adviseren over toelaatbaarheidsverklaringen hanteert de commissie als richtinggevend document de criteria die vermeld staan in het document criteria voor toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen. Voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring wordt gebruikgemaakt van een aanvraagformulier. Zie hiervoor de pagina Formulieren.

Handelingsgerichte trajectbegeleiding

Kindkans is de digitale werkomgeving, die wordt gebruikt voor de verschillende processen binnen Het Loket. In dit systeem kan de school volgen wat de status is van de aanvraag die is gedaan. Tevens is dit systeem geschikt om geldigheidsduur van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen te bewaken. Daarmee is de begeleiding van ondersteuningstrajecten op het niveau van het samenwerkingsverband gedigitaliseerd.

Het samenwerkingsverband begeleidt geen trajecten van aanvragen voor arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de school, waar een leerling het onderwijs volgt.