Subsidie Hoogbegaafdheid

Aanloop

In het Ondersteuningsplan van Berséba is de ontwikkelrichting ‘verlangen naar meer inclusief onderwijs’ geformuleerd. Dit heeft uiteraard ook betrekking op het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

Sinds enkele jaren ontvangt Berséba middelen voor het realiseren van een passend aanbod voor hoogbegaafden. Deze middelen worden voor een groot deel ter beschikking gesteld aan de scholen om onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen een impuls te geven. Een kleiner deel van de middelen worden door Berséba gebruikt om extra ondersteuningsarrangementen toe te kennen aan hoogbegaafden. Ondanks de beschikbaarheid van extra middelen voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen, valt een deel van deze leerlingen tussen wal en schip. Het ministerie van OC&W heeft daarom een subsidieregeling ingesteld. Berséba heeft een aanvraag voor deze subsidie gedaan. In deze aanvraag baseerden we ons op een behoeftepeiling die we begin 2019 op de scholen hadden uitgezet. Scholen geven aan vooral het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen in de reguliere groepen als speerpunt te zien. Scholing van leerkrachten is daarbij nodig. De (door)ontwikkeling van (meerschoolse) plusklassen is eveneens een aandachtspunt bij veel scholen. Verder merken meerdere scholen op, dat voortgaande investering in maatwerkoplossingen wenselijk is. Ondersteuning door middel van ambulante begeleiding, consultatie en advies voorziet in een behoefte. Ook kennisdelen binnen de regio wordt hierbij genoemd.

Aanvraag

In onze subsidieaanvraag hebben we gekozen voor drie thema’s, nl. expertise, extra ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen en verdere ontwikkeling plusklassen.
Specialist hoogbegaafdheid / expertise
We streven er naar dat elke school een specialist hoogbegaafdheid heeft. Scholen signaleren hoogbegaafde kinderen tijdig en zorgen voor een doorgaande lijn in het aanbod. De hoogbegaafdheidsspecialisten ontmoeten elkaar in de regio in leernetwerken. Hierdoor kunnen scholen informatie uitwisselen en gebruikmaken van elkaars expertise.
Extra ondersteuning hoogbegaafdheid
De reeds bestaande arrangementen voor hoogbegaafde leerlingen gaan we op een hoger plan brengen. Voor dubbel bijzondere leerlingen willen we meer middelen ter beschikking stellen aan de scholen en bijbehorende inzet van ambulante begeleiding faciliteren.
Plusklas+
Om alle hoogbegaafde leerlingen een passend aanbod te bieden richten we ons op het onderzoeken en uitproberen van een (doorontwikkeling van de) plusklas+. Bij een plusklas+ kan gedacht worden aan samenwerking tussen scholen rondom een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen voor meerdere dagen per week.

Aanpak

OC&W heeft de subsidieaanvraag van Berséba en de bijbehorende projectbegroting van €1.786752,- goedgekeurd. De helft van dit bedrag bestaat uit de toegekende subsidie. De andere helft komt uit de (meerjaren)begroting van Berséba. Cofinanciering was een voorwaarde om de subsidie te verkrijgen.
Een expertgroep per regio werkt het regionale plan uit, terwijl het MT van Berséba de landelijke regie voert en verantwoording aflegt aan de overheid over de inzet van de subsidie. In de regio’s communiceren we met directie- en IB-netwerken over de voortgang.
We verwachten met deze extra inzet een flinke stap te kunnen maken in realiseren van een dekkend aanbod voor onze hoogbegaafde kinderen. In de komende vier jaar willen we de aanpak voor hoogbegaafde leerlingen zo uitbouwen en borgen, dat het leidt tot versterking van de basisondersteuning van elke school.