Instrumentarium Kwaliteitszorg en SOP (2)

Overeenkomst Topicus
Maandag 9 april jl. heeft de Raad van Bestuur van Berséba een overeenkomst met Topicus getekend voor het gebruik van ParnasSys | WMK, Ultimview en ParnasSys | MSP (mijnschoolplan t.b.v. het SOP) met ingang van 1 april 2018. De overeenkomst moet jaarlijks worden verlengd. Daar zal altijd een evaluatie aan voorafgaan. We hebben u in ons nieuwsbericht van maart geïnformeerd over het unieke aanbod dat is gedaan voor de aanschaf van bovengenoemde producten.

Van Integraal…
We hebben u in de voorgaande cursusjaren meerdere keren geïnformeerd over de ontwikkeling en aanschaf van een eenduidig en bovenschools digitaal instrument voor zelfevaluatie, monitoring en schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het meest voor de hand liggend was de aanschaf van Integraal in combinatie met ParnasSys en Ultimview. Zeker toen de nieuwe waarderingskaders door de overheid werden vastgesteld, wilden we eenduidig aan de slag met nieuwe vragenlijsten en kengetallen.

…naar ParnasSys | WMK
Vorig cursusjaar werd echter door Topicus besloten om Integraal af te stoten en een samenwerking aan te gaan met Koninklijke Van Gorcum. Van Gorcum is uitgever van WMK en aanverwante producten als WMK-SWV, MSP en MST. Even dachten we terug bij af te zijn, maar het tegendeel bleek waar. Al onze ambities met betrekking tot kwaliteitszorg en SOP, waar we u meerdere keren over hebben geïnformeerd en bijgepraat, bijvoorbeeld in nieuwsbrief 2015-2016 nr. 5 met bijlage, zijn plotseling realiseerbaar geworden. De mogelijkheid om onze ambitie te realiseren met het aanbod voor een gereduceerd tarief heeft geleid tot het tekenen van de overeenkomst met Topicus.
Driekwart van onze scholen beschikte al over het instrument Integraal. Daarnaast maakte al een aantal scholen gebruik van WMK. Daarmee had voor 1 april 85% van onze scholen WMK al beschikbaar. Echter, vanaf 1 april beschikken al onze scholen over ParnasSys | WMK, Ultimview en ParnasSys | MSP. Omdat Berséba van plan is technische ondersteuning aan te bieden, zullen scholen al snel het gemak ervaren van dit instrumentarium.

Concreet voor de school
Voor scholen die ParnasSys | WMK in (gaan) zetten als kwaliteitszorginstrument betekent het, dat diverse gegevens uit ParnasSys en uit WMK vanzelf worden geladen in ParnasSys | WMK. Datzelfde gebeurt ook in Ultimview en MSP (o.a. t.b.v. het SOP). Scholen die een eigen systeem van kwaliteitszorg willen blijven gebruiken, vragen we wel het onderdeel basiskwaliteit binnen ParnasSys | WMK in een cyclisch proces te scoren. Daarnaast komt er een centrale vragenlijst beschikbaar over de preventieve en licht-curatieve ondersteuning welke ook door alle scholen in een cyclisch proces wordt gescoord. Het actuele resultaat van deze basisondersteuning wordt vervolgens op hoofdlijnen weergegeven in het SOP (en ook in het Schoolplan) binnen ParnasSys | MSP.
Binnen ParnasSys | MSP kunnen alle scholen dus hun SOP opstellen. Het SOP-format van Berséba komt aldaar beschikbaar met als voordeel dat veel informatie automatisch wordt geladen vanuit ParnasSys en ParnasSys | WMK. Als een school besluit het schoolplan ook op te stellen binnen ParnasSys | MSP, geldt hetzelfde.

Concreet voor het SWV
Het monitoren van de basisondersteuning (=basiskwaliteit èn preventieve en licht-curatieve ondersteuning) en een aantal kengetallen verloopt via WMK-SWV. Ultimview is wel het monitorprogramma voor school of bestuur (met één of meer scholen), maar niet voor het SWV. Met behulp van WMK-SWV kunnen we ook de SOP’s van alle scholen stapelen, bijvoorbeeld per regio. Het SWV geeft ook de eigen kwaliteitszorg of zelfevaluatie vorm door middel van WMK-SWV. Omdat het SWV wordt beoordeeld vanuit een ander waarderingskader dan de school, kan het zijn dat het SWV hier apart vragen voor uitzet onder de scholen vanuit dit kader. Dit kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld de dekkendheid van het SWV, bovenschoolse doelen, financiën of bestuur.

Concreet voor meerschoolse besturen
Voor meerschoolse besturen zijn ook voordelen te behalen. Door deze overeenkomst met Topicus kunnen meerschoolse besturen reeds, middels Ultimview, de eigen scholen monitoren. Wanneer zij besluiten gebruik te maken van de module ParnasSys | OBP (Onsbeleidsplan) kunnen zij eenvoudig hun strategisch beleidsplan opstellen, maar ook voorbeeldteksten klaarzetten voor de MSP-omgevingen van de onderliggende scholen. Met ParnasSys | WMK-B (Bestuur) kunnen zij standaard vragenlijsten klaarzetten voor deze scholen en die bestuursbreed monitoren. De aanschaf van OBP en WMK-B is uiteraard een keuze van de schoolbesturen zelf.

Inspectiebezoek SWV
Op 4 april kreeg Berseba inspectiebezoek. We zijn verheugd om te kunnen melden dat de huidige werkwijze van monitoring, SOP en auditing in elke regio samen met onze ambitie voor kwaliteitszorg o.a. door de inzet van bovengenoemd instrumentarium, het samenwerkingsverband het oordeel ‘goed’ heeft opgeleverd voor het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg.

Financiën
Veel scholen hebben hun contributie voor Integraal en/of WMK in maart al betaald. We hebben met Topicus afgesproken dat u dit terugkrijgt. Topicus crediteert de door u betaalde rekening over jaar 2018 voor de genoemde producten binnen de overeenkomst met ingang van 1 april.

Tenslotte
Er volgt binnenkort nog meer informatie vanuit Berséba over de ondersteuning die u kunt verwachten bij de ontwikkeling van het SOP en het Schoolplan, zie ook ons nieuwsbericht hierover. Zo werken we samen aan een integraal, eenduidig en transparant systeem voor ontwikkeling, zelfevaluatie en monitoring, maar we bieden onze scholen ook ruimte om eigen keuzes te maken.

Hieronder ziet u in schema wat wel (vet gedrukt) en wat niet valt onder de overeenkomst met Topicus. (Klik de afbeelding aan voor goede leesbaarheid!)