Instrumentarium Kwaliteitszorg en SOP

Integrale benadering
Al meerdere keren hebben we u geïnformeerd over onze gezamenlijke zoektocht naar een integraal instrument voor schoolondersteuningsprofiel (SOP) en kwaliteitszorg. Vanuit de meeste regio’s is meerdere malen aangegeven dat er behoefte bestaat aan een integrale benadering van monitoring, zelfevaluatie, kengetallen en SOP. Om te zorgen voor eenduidigheid tussen de zelfevaluatie van de Berséba-scholen en van het hele samenwerkingsverband, koersten we aan op afspraken over de inzet van het instrument Integraal. Daar hebben we al eens eerder over geschreven. Omdat al onze scholen ParnasSys-scholen zijn, bood deze inzet ontzettend veel kansen maar het is anders gelopen zoals u weet. Integraal wordt uitgefaseerd en stopt met ingang van 1 augustus. Topicus is vervolgens een samenwerking aangegaan met WMK.

Aanbod Topicus
Als MT van Berséba constateren we in samenspraak met onze RC’s dat de genoemde kansen nu verlegd zijn van Integraal naar ParnasSys|WMK. Na diverse gesprekken met mensen van Topicus (ParnasSys) en Van Gorcum (WMK), hebben zij het samenwerkingsverband een uniek aanbod gedaan om voor nu en in de toekomst tegen een gereduceerd tarief te beschikken over een basispakket voor kwaliteitszorg en SOP. Dit basispakket biedt ruim dezelfde mogelijkheden als Integraal en op onderdelen nog meer. Als we als samenwerkingsverband ingaan op dit aanbod, kunnen we tot 1 januari 2019 gratis beschikken over Mijnschoolplan (MSP). We kunnen dus gratis bekijken of dit programma ons meerwaarde biedt.

Mogelijkheden ‘basispakket’
Omdat bijna 85% van onze scholen op dit moment beschikt over ParnasSys I WMK, zijn we voornemens in te gaan op dit aanbod van Topicus. Dat betekent het volgende:

  • Al onze ruim 175 scholen krijgen met ingang van heden de beschikking over ParnasSys|WMK, Ultimview en MSP (Mijn Schoolplan). Dit betreft het hierboven genoemde basispakket.
  • ParnasSys|WMK vervangt Integraal. Ultimview is de presentatiemodule die elke school nodig heeft om dezelfde overzichten schools en bovenschool te kunnen maken als met Integraal.
  • Het SOP wordt vooralsnog ingericht in de module MSP. Omdat we gratis kunnen beschikken over MSP, bent u in de gelegenheid om uw SOP aldaar te ontwikkelen en te vullen. Het SOP-format van Berséba wordt daarom aldaar ondergebracht.
  • Het voordeel van het gebruik van het SOP binnen MSP is dat we per regio het SOP dan kunnen stapelen (dekkend netwerk) en monitoren (kengetallen).
  • Technisch worden daarom een aantal dwarsverbanden aangebracht tussen het SOP, ParnasSys en ParnasSys-WMK. Diverse kengetallen worden dan automatisch in beeld gebracht.
  • Op dit moment inventariseren we als MT die kengetallen en de plaats van weergave. We willen onze scholen zoveel als mogelijk ontzorgen als het gaat om de monitoring ervan.
  • Uiteraard staat het u vrij om ook uw schoolplan te ontwikkelen binnen MSP. U hebt dan als school de mogelijkheid om op eenvoudige wijze, samen met het team, een schoolplan te maken dat ook echt aanzet tot actie. De technische uitvoering ervan is identiek aan die van het SOP.
  • De ontwikkeling van het SOP en van uw schoolplan D.V. in cursusjaar 2018-2019 is eigenlijk een parallel proces. In die zin gaat het SOP over een deel van uw schoolplan; het zou er zelfs integraal onderdeel vanuit kunnen maken. Daarom informeren we u via een ander nieuwsbericht over de mogelijkheid de ontwikkeldoelen uit het Ondersteuningsplan van het SWV te gebruiken voor het ontwikkelen van uw schoolplan en SOP. We willen daarbij gezamenlijk optrekken en alle scholen daarbij ondersteuning aanbieden. Op korte termijn ontvangt u daarover nadere informatie.

Tenslotte: alle overige faciliteiten van ParnasSys|WMK, Ultimview en MSP staan u binnen dit basispakket ter beschikking. Uw regiomanager kan u daar meer over vertellen. In elke regio kan worden nagegaan welke begeleiding nodig is bij het gebruik van dit basispakket.

Evaluatie
Aan het eind van het kalenderjaar 2018 evalueren we de inzet van de instrumenten en gaan we na wat de bovenschoolse aanschaf van de instrumenten door Berséba opnieuw voor kansen en mogelijkheden biedt. Dat betekent dat we vooralsnog een voorlopige keus maken, zodat we zo goed mogelijk de wensen van de scholen mee kunnen nemen bij de definitieve keus.

Dialoog
Naast eenduidigheid en gemak denken we dat onze sleutelwoorden vertrouwen, verbinden en verantwoorden door bovengenoemde werkwijze hun beslag kunnen krijgen. Dient direct te worden toegevoegd dat bij deze werkwijze de dialoog niet mag ontbreken. Een ‘dood’ instrument gaat pas ‘leven’ door het onderlinge gesprek over de resultaten van onze gezamenlijke ondersteuning, zelfevaluatie en monitoring.

Kosten
Tot slot nog een opmerking: Berseba betaalt de rekening. Vandaar de keus voor een basispakket. Het staat elke school vrij om ook andere ondersteunende instrumenten aan te schaffen als MST (mijnschoolteam) en Onsbeleidsplan. We hebben gemeend dit buiten het basispakket te moeten laten. U hebt van Topicus inmiddels de factuur voor 2018 ontvangen voor wat betreft de door u gebruikte instrumenten. Waarschijnlijk hebt u deze ook al betaald. Vanaf de ingangsdatum van het contract tussen Berséba en Topicus zal Berséba de kosten voor het basispakket betalen. Hierdoor is een deel van het jaar dus dubbel gefactureerd. We hebben van Topicus de toezegging dat deze dubbel gefactureerde bedragen worden verrekend of teruggestort.