Jaarverslag en begroting: waar staan we in het proces?

Door het corona-virus en de lockdown zijn de processen rondom het jaarverslag 2019 en de begroting 2020-2021 anders gelopen dan we gewend zijn. In dit nieuwsbericht informeren we u over de voortgang.

Jaarverslag 2019
Gewoonlijk ontvangt u het jaarverslag van Berséba bij de stukken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Via een ander nieuwsbericht wordt u geïnformeerd over het feit dat de ALV vanwege de Coronacrisis is verzet naar D.V. maandag 26 oktober. Het jaarverslag 2019 is inmiddels wel beschikbaar. Dit verslag is gepubliceerd op onze website. Het jaarverslag wordt geagendeerd voor de uitgestelde ledenvergadering.

Begroting 2020-2021
Gewoonlijk stellen we de conceptbegroting aan de orde in regiobijeenkomsten. Dit is vanwege de huidige omstandigheden niet in alle regio’s gelukt. Ondertussen is de begroting van 2020-2021 na goedkeuring door de Raad van Toezicht door de bestuurder vastgesteld. Bij het opstellen van de begroting 2020-2021 is uitgegaan van dezelfde financiële uitgangspunten als bij de vorige begroting. Uw regiomanager heeft de beschikking over een regiospecifieke duiding van de ontwikkelingen. Deze kunt u desgewenst bij uw regiomanager opvragen.

In de begroting voor het volgende schooljaar is tevens de begroting voor kalenderjaar 2021 opgenomen. Daarvan kan de school te zijner tijd gebruikmaken bij het opstellen van de begroting 2021. We benadrukken dat alleen de inkomsten over de maanden januari t/m juli 2021 voor de scholen een hard gegeven zijn. De inkomsten voor de maanden augustus t/m september 2021 zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de leerlingaantallen in het speciaal (basis)onderwijs. Immers, minder leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs zorgen voor meer middelen voor de overdracht aan de basisscholen. Daar tegenover zorgen meer leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs voor minder beschikbare middelen om over te dragen.

De begroting 2020-2021, incl. een meerjarenperspectief is gepubliceerd op onze website. Tijdens de uitgestelde ALV op D.V. maandag 26 oktober zal de begroting geagendeerd worden.