Verlangen naar meer inclusief onderwijs: herbergzaamheid als sleutel(begrip)

Ieder jaar hebben de regionale commissies en Loketten van Berséba in september een studiedag. Dit jaar stond de studiedag in het teken van het verder nadenken over de visie van Berséba. Deze visie is in het ondersteuningsplan van Berséba als ontwikkelrichting geformuleerd: Verlangen naar meer inclusief onderwijs.

Tijdens deze studiedag is vanuit verschillende invalshoeken inspiratie gegeven en ontvangen om samen over de ontwikkeling van dit verlangen verder na te denken:

  • Bram de Muynck, lector bij Driestar educatief en hoogleraar bij de theologische universiteit van Apeldoorn, nam ons in zijn lezing intensief mee in de Bijbelse inbedding van het verlangen naar inclusief onderwijs. Er zijn lijnen vanuit de Bijbel te trekken, dat onze identiteit dit verlangen naar inclusief onderwijs ondersteunt en versterkt. De inleider gaf een mooie inkleuring van het begrip inclusief onderwijs: de school is een gemeenschap die zich kenmerkt door gastvrijheid en herbergzaamheid. In de planperiode van ons ondersteuningsplan gaan we met deze Bijbelse doordenking aan de slag.
  • Dolf van Veen, hoofddocent Passend Onderwijs en Jeugdhulp, bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Nottingham en hoofd Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg Hogeschool Windesheim, verbreedde in zijn bijdrage deze visie naar de praktijk, o.a. op welke manier Jeugdhulp een waarde(n)volle bijdrage kan leveren aan dit verlangen. : “Inclusiever onderwijs start met het verlangen een herbergzame school te willen zijn voor alle kinderen en een zoektocht naar de architectuur en pedagogische kwaliteit van de leeromgeving die dit mogelijk maakt.”
  • Teun Dekker, directeur van basisschool De Kroevendonk in Roosendaal, nam ons mee hoe hij vanuit visie werkt aan het realiseren van inclusief onderwijs. In zijn inbreng stimuleerde hij op een enthousiaste wijze ons denken hoe in de praktijk van alle dag alle kinderen welkom zijn op school.
  • Ten slotte presenteerden Theo Baaij en Ivo Troost, respectievelijk directeur en intern begeleider van de School met de Bijbel in Sint-Annaland, hun ontwikkelingsproces om inclusief onderwijs praktisch uit te werken.

Al met al gaf de inhoud van deze studiedag een positieve stimulans om met dit thema in de regio’s aan de slag te gaan.