Basisondersteuning

De basisondersteuning beschrijft het ondersteuningsniveau dat minimaal verwacht wordt op alle scholen die aangesloten zijn bij Berséba:
a. De door de inspectie in haar toezichtkader omschreven basiskwaliteit. Het gaat hier om de kwaliteit die elke leerkracht dan wel school vanuit zijn/haar professie minimaal moet realiseren. Indicatoren voor deze kwaliteit betreffen onderwijsleerproces, schoolklimaat, leerstofaanbod, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg, communicatie met ouders, contacten met externen en schoolontwikkeling.
b. Preventieve en lichte curatieve ondersteuning, zoals beschreven in onze vragenlijst (zie WMK). Deze bevat de volgende items:

  • Handelingsgericht- en preventief werken
  • Pedagogische aanpak
  • Taalontwikkeling, Dyslexie en Dyscalculie
  • Intelligentie
  • Medische en fysieke onderwijsbehoeften
  • Ketenpartners
  • (Extra) ondersteuning

c. De lichte arrangementen zoals die binnen het samenwerkingsverband worden ingezet, vallen binnen de basisondersteuning. Het betreft trajecten ambulante begeleiding van maximaal 18 uur.