Basisondersteuning

De basisondersteuning beschrijft het ondersteuningsniveau dat minimaal verwacht wordt op alle scholen die aangesloten zijn bij Berséba:
a. De door de inspectie in haar toezichtkader omschreven basiskwaliteit. Het gaat hier om de kwaliteit die elke leerkracht dan wel school vanuit zijn/haar professie minimaal moet realiseren. Indicatoren voor deze kwaliteit betreffen onderwijsleer-proces, schoolklimaat, leerstofaanbod, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg, communicatie met ouders, contacten met externen en schoolontwikkeling.
b. Preventieve en lichte curatieve ondersteuning, zoals beschreven in het referentie-kader. Deze bevat de volgende items:

  • vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen;
  • de zorg voor een veilig schoolklimaat;
  • een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;
  • onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
  • fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw,
  • aangepaste werk- en instructieruimtes en beschikbare hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben;
  • (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken gericht op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen;
  • een protocol voor medische handelingen;
  • de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden.

c. De lichte arrangementen zoals die binnen het samenwerkingsverband worden ingezet, vallen binnen de basisondersteuning. Het betreft hier kortdurende trajecten ambulante begeleiding van maximaal 15 uur.
In bijlage 8.8 van het OSP worden de indicatoren van de basisondersteuning vermeld.