Dekkend Netwerk

Kader

Elk samenwerkingsverband heeft de opdracht om dekkend te zijn, als dat niet met/binnen de aangesloten scholen kan dan dient samenwerking tot stand gebracht te worden met voorzieningen buiten het eigen samenwerkingsverband. Als onderlegger is er in 2014 een eerste landelijke inventarisatie ‘dekkend netwerk’ opgesteld die de basis vormt voor het beleid in iedere regio van Berséba. Vervolgens hebben ook de regio’s een eigen beleidsnotitie opgesteld, om te analyseren welke zgn. ‘witte vlekken’ te benoemen zijn om te komen tot een volledig dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen voor het primair onderwijs in de regio. Het thema ‘witte vlekken’ is inmiddels verwerkt in het ondersteuningsplan en de regioplannen.

Ambitie

Berséba is een samenwerkingsverband passend onderwijs van de reformatorische scholen voor primair en speciaal onderwijs. Voor het reformatorisch onderwijs biedt dit mogelijkheden die voorheen niet denkbaar waren. We zijn er van overtuigd dat de Heere God dit bestuurd heeft en dat Hij ons deze mogelijkheden geeft om alles te doen wat in ons vermogen ligt om zoveel mogelijk kinderen identiteitsgebonden onderwijs te bieden. Dat is dan ook onze opdracht en ambitie. Berséba beperkt zich bij het invullen van de speciale voorzieningen niet tot de strikte focus van passend onderwijs (namelijk SBO, cluster 3 en cluster 4), maar betrekt hierbij ook cluster 1 en cluster 2. Waar mogelijk worden er ook structurele vormen van samenwerking met gemeenten (wijkteam, CJG, enz) of zorgaanbieders gezocht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de regiomanagers.