Extra ondersteuning

De extra ondersteuning bestaat uit de specifieke arrangementen voor individuele scholen, die de afgesproken basisondersteuning overstijgen:

 • Extra ondersteuning betreft alle medium en intensieve arrangementen die door Het Loket worden toegekend. Het zijn arrangementen die bestaan uit ambulante begeleiding, al dan niet aangevuld met een budget om inzet van extra personeel binnen de school mogelijk te maken.
 • Onder extra ondersteuning wordt ook verstaan de begeleiding die de school zelf verzorgt of organiseert die niet onder de basisondersteuning valt.

Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld:

 • De school voert hierover op overeenstemming gericht overleg met de ouders.
 • Het ontwikkelingsperspectief beschrijft:
  • de verwachte uitstroombestemming van de leerling,
  • de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling (met in elk geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren)
  • en een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en – indien aan de orde – de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.
  • Het document biedt school, ouders en inspectie houvast bij het reflecteren op de behaalde opbrengsten.
  • Indien aan de orde worden ook ketenpartners (bijv. gemeente of jeugdhulp) hierbij betrokken.

Meer inhoudelijke informatie over de extra ondersteuning die via het samenwerkingsverband wordt aangeboden kunt u vinden via ‘Het Loket’.