Ondersteuningsplan en schoolplan: geen los zand, maar gezamenlijke koers

In een verslag van de onderwijsinspectie van een bestuursbezoek lazen we het volgende:

“In het strategisch beleidsplan wordt aan de relatie met het samenwerkingsverband en de gemeente niet of nauwelijks aandacht besteed. Daardoor blijft ook in de schoolplannen de relatie met het samenwerkingsverband beperkt tot de verplichting van het opstellen van een ondersteuningsprofiel. Op welke manier het bestuur anticipeert op de veranderende omgeving en veranderende doelgroepen wordt uit het schoolplan niet duidelijk”.

Deze opmerking van de onderwijsinspectie wijst op de noodzakelijkheid om de ontwikkeldoelen van het ondersteuningsplan van Berséba te verbinden met de ontwikkeldoelen van het nieuwe schoolplan van onze scholen. In het ontwikkelaanbod voor o.a. het schoolondersteuningsprofiel, dat de scholen in mei zullen ontvangen, zal het belang van de verbinding van beide beleidsdocumenten ook benadrukt worden. In bovenvermelde zinsnede uit het verslag valt ook op, dat de inspectie wijst op het kennen van de veranderende omgeving en de eigen leerlingpopulatie (‘doelgroepen’) en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Dit staat ook in het ondersteuningsplan, bij de ontwikkeldoelen in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. De SWOT-analyse die de scholen de komende tijd zullen gaan maken, is mede bedoeld om zicht te krijgen op die omgeving en op de eigen leerlingpopulatie .