Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is het basisdocument voor de ondersteuningsstructuur voor alle scholen binnen Berséba. Zij verwijzen ernaar in hun schoolplan, schoolgids e.d. De scholen baseren hun ondersteuningsbeleid op de uitgangspunten zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan van Berséba. Daarnaast vertalen ze dat naar hun schoolspecifieke schoolondersteuningsprofiel.
In hun profiel verantwoorden de scholen zich over hun ondersteuning. Door stapeling van de profielen verantwoordt Berséba zich over zijn ondersteuningsnetwerk.  De landelijke kaders uit dit ondersteuningsplan worden in verschillende uitwerkingsdocumenten en protocollen verder uitgewerkt.  In het jaarverslag legt Berséba verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het Ondersteuningsplan (OSP) is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2014. Het OSP geldt voor de periode 2014-2018.

Ontwikkeling ondersteuningsplan 2018-2022

In het voorjaar van 2017 is een begin gemaakt met de herziening van het OSP, ten behoeve van de periode 2018-2022. We zijn het ontwikkeltraject gestart met de evaluatie van het huidige OSP en aansluitend hebben we de lijnen uitgezet voor de komende jaren. In het voorjaar van 2017 waren er in elke regio diverse contacten via de directie- en IB-netwerken. In september jl. is er een studiedag gehouden met de regionale commissies en medewerkers van de loketten uit alle regio’s van Berséba. Tijdens deze studiedag stond de ontwikkeling van het OSP centraal.

In de maanden oktober en november 2017 zijn opnieuw de directienetwerken alsmede de regionale commissies geraadpleegd over de richtinggevende uitspraken voor het nieuwe OSP. Dit heeft geresulteerd in het concept-OSP.

Via diverse nieuwsberichten (d.d. 19 mei 2017, d.d. 28 juni 2017 en d.d. 6 oktober 2017 hebben we de scholen en andere betrokkenen van dit proces op de hoogte gehouden. Het laatste nieuwsbericht is op 14 december jl. gepubliceerd.

Planning
DV begin 2018 voeren we OOGO met de gemeenten. Medio februari 2018 volgt bespreking in de Ondersteuningsplanraad. Ten slotte moet het OSP voor 1 mei bij de onderwijsinspectie ingediend te zijn.