Ondersteuningsplan

Het Ondersteuningsplan 2018-2022 is het basisdocument voor de ondersteuningsstructuur voor alle scholen binnen Berséba. Zij verwijzen ernaar in hun schoolplan, schoolgids e.d. De scholen baseren hun ondersteuningsbeleid op de uitgangspunten zoals geformuleerd in het Ondersteuningsplan (OSP) van Berséba. Daarnaast vertalen ze dat naar hun schoolspecifieke schoolondersteuningsprofiel (SOP).
In hun SOP verantwoorden de scholen zich over hun ondersteuning. Door stapeling van de profielen verantwoordt Berséba zich over zijn ondersteuningsnetwerk.  De landelijke kaders en ontwikkeldoelen uit dit tweede OSP worden in verschillende uitwerkingsdocumenten, protocollen en jaarplannen per regio verder uitgewerkt. Inmiddels is er ook een publieksversie van het OSP van Berséba beschikbaar. In het jaarverslag legt Berséba verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het Ondersteuningsplan (OSP) is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2018. In de periode januari tot juni 2018 is er in alle regio’s met gemeenten OOGO over dit OSP gevoerd. Het geldt voor de periode 2018-2022.

Bij het opstellen van ons volgende ondersteuningsplan (2023-2027) gaan we uit van de Kernwaarden ‘samen – gedreven – barmhartig’. Deze drie kernwaarden geven ons als medewerkers richting in allerlei keuzes en vraagstukken en bepalen ons gedrag en handelen om dichter bij de bedoeling van Berséba te komen.