Begroting

Beleid vanuit het ondersteuningsplan (OSP) krijgt een vertaling in jaarlijkse beleidsplannen én wordt uitgewerkt in een (meerjaren)begroting. Deze begroting wordt jaarlijks, tegelijkertijd met het jaarverslag over het voorgaande jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering (ALV). De totale begroting omvat een landelijk en regionaal deel.
Bekijk hier de begroting voor 2018-2019.

Over de van rijkswege ontvangen middelen legt Berséba verantwoording af. In de factsheet financiële verantwoording voor samenwerkingsverbanden (d.d. juli 2014) wordt uitgelegd hoe samenwerkingsverbanden deze verantwoording richting het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vorm moeten geven. Daarnaast wordt aangegeven hoe schoolbesturen hierin moeten handelen.

Iedere school binnen Berséba legt jaarlijks verantwoording af aan de regiomanager inzake de besteding van de ondersteuningsmiddelen die ze hebben ontvangen. Het gaat dan om de basis en -extra ondersteuningsmiddelen.

ANBI
Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.