Begroting

Beleid vanuit het ondersteuningsplan (OSP) krijgt een vertaling in jaarlijkse beleidsplannen én wordt uitgewerkt in een (meerjaren)begroting. Deze begroting wordt jaarlijks, tegelijkertijd met het jaarverslag over het voorgaande jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering (ALV). De totale begroting omvat een landelijk en regionaal deel.
Bekijk hier de Begroting 2021-2022

Berséba legt verantwoording af over de ontvangen middelen vanuit de overheid. Ook de middelen die aan de scholen overgedragen worden, vallen onder deze verantwoording. Daarom legt iedere school binnen Berséba jaarlijks verantwoording af over de besteding van de ondersteuningsmiddelen die de school van Berséba heeft ontvangen. Tot op heden betrof dit vooral een financiële verantwoording, maar vanuit de Tweede Kamer wordt aangedrongen op een veel meer inhoudelijke verantwoording.

ANBI
Onze vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.