Op weg naar een nieuw SOP

Elke school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Naast uitspraken over de ondersteuningskwaliteiten van de school worden hierin de ambities van de school betreffende passend onderwijs beschreven. In aansluiting op het nieuwe Ondersteuningsplan zijn we toe aan een ‘passend’ SOP. Berséba wil de scholen hierin faciliteren. Een concreet aanbod met inschrijfmogelijkheid volgt nog.

SOP, hoe zat het ook al weer?
In de aanloop naar de start van passend onderwijs heeft Berséba een SOP-format gemaakt. In het schooljaar 2013-2014 hebben bijna alle Berséba-scholen een SOP-ontwikkelbijeenkomst beleg. Voor 1 augustus 2014 hebben alle scholen een SOP opgesteld. Dit SOP is vastgesteld door het schoolbestuur. De maximale looptijd voor het SOP is 4 jaar.

SOP verplichting
De memorie van toelichting bij de wettekst zegt een aantal zaken over het SOP:
Het SOP geeft een beschrijving van de voorzieningen die op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
Het SOP speelt een rol bij de toelating van leerlingen op school. Voor ouders moet duidelijk worden welke ondersteuning op school aan leerlingen beschikbaar wordt gesteld. Het SOP kan verhelderen in hoeverre de mogelijkheden van de school passen bij de onderwijsbehoefte van een leerling.
Het SOP wordt opgesteld door het team van de school.
Bij de invulling van het SOP worden de afspraken binnen het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan) maar ook het schoolplan van de school betrokken.

SOP, hoe verder?
Om scholen te helpen het nieuwe SOP op te stellen, faciliteert Berseba evenals vier jaar geleden (facultatieve) ontwikkelbijeenkomsten op school. Onder leiding van een extern deskundige wordt het team meegenomen in het opstellen van een actueel SOP. In een studiebijeenkomst wordt de inhoud van het Ondersteuningsplan van Berséba, de actuele ontwikkeling van de school alsmede de ambities van de school m.b.t. passend onderwijs voor de komende vier jaar, met elkaar verbonden. Een concreet aanbod m.b.t. de inhoud en de planning van deze bijeenkomsten zullen we binnen enkele weken met de scholen communiceren.