Organisatie

Bestuursstructuur

Berséba is een vereniging. De schoolbesturen van de aangesloten scholen zijn de leden. Minstens één keer per jaar (in de maand juni) is er een algemene ledenvergadering.  Bestuur en toezicht zijn organiek gescheiden. De raad van bestuur, belast met het besturen van de vereniging, bestaat uit één parttime bestuurder. De raad van toezicht, die toezicht houdt op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging, telt zeven leden. Voor het werk in de regio’s – Zeeland, Randstad, Midden en Noordoost– zijn regiomanagers aangesteld. In elke regio geven de scholen gezamenlijk uitvoering aan het beleid van het samenwerkingsverband (zie ook het organogram).

De regiomanagers onderhouden de contacten met de scholen, gemeenten en regionale verbanden passend onderwijs. De raad van bestuur vergadert regelmatig met hen over het landelijke beleid, de afstemming tussen landelijke kaders en regionale uitwerking, en de afstemming tussen de regio’s.