Organisatie

Naamgeving

De naam ‘Berséba’ is terug te vinden in een Bijbelgedeelte, namelijk Genesis 26. Meer achtergrondinformatie over deze naamgeving en de betekenis daarvan kunt u vinden in het communiqué dat rond de naamgeving van ons samenwerkingsverband verschenen is.

Bestuursstructuur

Berséba is een vereniging. De schoolbesturen van de aangesloten scholen zijn de leden. Minstens één keer per jaar (in de maand juni) is er een algemene ledenvergadering.  Bestuur en toezicht zijn organiek gescheiden. De Raad van Bestuur, belast met het besturen van de vereniging, bestaat uit één parttime bestuurder. De Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging, telt zeven leden. Voor het werk in de regio’s – Zeeland, Randstad, Midden en Noordoost– zijn regiomanagers aangesteld. In elke regio geven de scholen gezamenlijk uitvoering aan het beleid van het samenwerkingsverband (zie ook het organogram).

De regiomanagers onderhouden de contacten met de scholen, gemeenten en regionale verbanden passend onderwijs. De Raad van Bestuur vergadert regelmatig met hen over het landelijke beleid, de afstemming tussen landelijke kaders en regionale uitwerking, en de afstemming tussen de regio’s.

Beloningsbeleid De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een, in het Reglement van de Raad van Toezicht, vastgestelde vergoeding per kalenderjaar. De voorzitter ontvangt een hogere vergoeding dan de overige leden van de Raad. De Raad van Bestuur wordt gehonoreerd volgens de cao bestuurders PO. Voor de overige personeelsleden is de cao PO van toepassing.

Doelstellingen

Het doel van onze vereniging is als volgt omschreven in artikel 4 van haar statuten.

De vereniging heeft ten doel:

  1. het vormen en in stand houden van een landelijk samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a lid 15 van de Wet op het Primair Onderwijs binnen het reformatorisch primair en speciaal onderwijs;
  2. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs;
  3. het realiseren dat leerlingen op scholen van het samenwerkingsverband een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken;
  4. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te realiseren voor alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

De vereniging poogt het doel te bereiken door:

  1. het voorzien in de wijze van verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen van de leden;
  2. het vaststellen van een ondersteuningsplan en (financieel) jaarverslag;
  3. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;
  4. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;
  5. andere middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen  zijn.

De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Deze doelstellingen zijn de basis van het Ondersteuningsplan, een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument, dat elke vier jaar wordt opgesteld en vastgesteld. Het geeft de wijze aan waarop het samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van het passend onderwijs vorm geeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt gestreefd. In dit ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband op welke wijze zij voldoet aan de wettelijke taken. Het voorliggende Ondersteuningsplan betreft de jaren 2014-2015 tot en met 2018-2019. Het is opgesteld in het startjaar 2014 en wordt jaarlijks geëvalueerd. De laatste versie van het ondersteuningsplan is van mei 2015 en is hier te downloaden. Voor meer informatie over deze aanpassingen verwijzen wij u naar het betreffende nieuwsbericht.