Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de vertegenwoordiging van de scholen die lid zijn van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs. Een belangrijke taak van de ALV is het uitoefenen van controle op het functioneren van de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de ALV zijn uitgewerkt in de artikelen 14 en 15 van de statuten .
De ALV vergadert in de regel één maal per jaar, op de 3e maandag van juni.

ALV 2019

Op maandag 17 juni jl. is de 7e ALV gehouden. Hieronder kunt u het verslag en de PowerPointpresentatie downloaden.

Verslagen eerder gehouden ledenvergaderingen