Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de vertegenwoordiging van de scholen die lid zijn van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs. Een belangrijke taak van de ALV is het uitoefenen van controle op het functioneren van de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de ALV zijn uitgewerkt in de artikelen 14 en 15 van de statuten .
De ALV vergadert in de regel één maal per jaar, op de 3e maandag van juni.

ALV 2018

Op maandag 18 juni jl. heeft de 6e ALV plaatsgevonden in Gouda. Het verslag en de PowerPointpresentaties kunt u hieronder downloaden.

Verslagen eerder gehouden ledenvergaderingen