ANBI status

Algemene gegevens

Naam van de instelling
Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, statutair gevestigd te Utrecht, handelend onder de naam ‘Berséba’.
RSIN / fiscaalnummer: 852465014
KvK-nummer: 57165793

Contactgegevens:
Bezoekadres: Kastanjelaan 12, 2982 CM Ridderkerk
Postadres: Postbus 433, 2980 AK  Ridderkerk
Website: www.berseba.nl
E-mail: info@berseba.nl
Tel.: 0180 – 442617 / 442622

Doelstelling

Het doel van onze vereniging is als volgt omschreven in artikel 4 van haar statuten.

De vereniging heeft ten doel:

 1. het vormen en in stand houden van een landelijk samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a lid 15 van de Wet op het Primair Onderwijs binnen het reformatorisch primair en speciaal onderwijs;
 2. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs;
 3. het realiseren dat leerlingen op scholen van het samenwerkingsverband een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken;
 4. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te realiseren voor alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

De vereniging poogt het doel te bereiken door:

 1. het voorzien in de wijze van verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen van de leden;
 2. het vaststellen van een ondersteuningsplan en (financieel) jaarverslag;
 3. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;
 4. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;
 5. andere middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen  zijn.

De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan

Bovengenoemde doelstellingen zijn de basis van het Ondersteuningsplan, een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument, dat elke vier jaar wordt opgesteld en vastgesteld. Het geeft de wijze aan waarop het samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van het passend onderwijs vorm geeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt gestreefd. In dit ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband op welke wijze zij voldoet aan de wettelijke taken. Het voorliggende Ondersteuningsplan betreft de jaren 2018-2019 tot en met 2021-2022. Het is opgesteld in het cursusjaar 2017-2018 via een zorgvuldig proces met de aangesloten basisscholen.

Bestuurssamenstelling

Conform artikel 7.1 en 7.2 van de statuten kent de Verenging als organen:

 1. de raad van bestuur
 2. de raad van toezicht
 3. de algemene vergadering.

De raad van bestuur functioneert als verenigingsbestuur. De raad van toezicht functioneert als intern toezichthoudend orgaan.
De raad van bestuur bestaat uit (minimaal) 1 persoon. De raad van toezicht bestaat uit 7 personen welke door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. De namen van de bestuurders zijn te vinden in het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Beloningsbeleid

De raad van bestuur is in dienst bij de vereniging, op basis van een arbeidsovereenkomst. De rvb wordt beloond op basis van de CAO voor bestuurders in het Primair onderwijs. De normen van de WNT worden gerespecteerd.
Voor het honorarium voor leden van de raad van toezicht is een inschatting gemaakt van de gevraagde inzet (in tijd, professionalisering en presentie), in balans met de verantwoordelijkheid die de leden van de raad dragen. Het honorarium voor leden van de raad van toezicht is vastgesteld op 20% van de maximumvergoeding voor toezichthouders; het honorarium voor de voorzitter van de Raad is vastgesteld op 20% van de maximumvergoeding voor RvT-voorzitters. Het maximum wordt afgeleid van de geldende WNT-norm en wordt jaarlijks geïndexeerd conform het percentage dat de overheid aan geeft.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

Zie het Jaarverslag

Financiële verantwoording

Zie het Jaarverslag