Kwaliteitszorg

Doel Kwaliteitszorg

Als samenwerkingsverband is ons hoofddoel datgene samen te doen wat in het belang is van de kinderen, die onderwijs ontvangen op de scholen die tot ons samenwerkingsverband behoren. De ondersteuning voor deze leerlingen staat centraal, op de school en in de regio. Om dat in praktijk te kunnen brengen en waar te kunnen maken, zijn er middelen nodig om gezamenlijk dit doel te realiseren. Eén van de essentiële middelen hiervoor is kwaliteitszorg.

Doen we de goede dingen? En doen we de goede dingen goed? Hoe weten en hoe meten we dat? En hoe houden we dat vast en bouwen we dat uit? Allemaal relevante vragen als we het hebben over zorg voor kwaliteit of kwaliteitszorg.

Hoe kunnen we de goede verbinding leggen tussen het doel en het middel, waarbij we er voor zorgen dat het middel het doel dient en niet een doel op zich wordt. Daar houden we ons binnen de  regio’s intensief mee bezig. Steeds beantwoorden we de vragen met het doel voor ogen. En dan weten we dat goede kwaliteitszorg ondersteunend is voor goede ondersteuning voor en passend onderwijs aan leerlingen.

De wijze waarop de scholen van de regio invulling geven aan kwaliteitszorg is met elkaar door de jaren heen besproken. Samengevat kan gesteld worden dat gezamenlijk is afgesproken dat alle scholen en het samenwerkingsverband zelf een systeem voor kwaliteitszorg, waarbij afspraken worden vastgelegd, hanteren. Nagaan of de gemaakte afspraken in praktijk worden gebracht vindt onder andere plaats door middel van extern auditeren.

Kwaliteitszorg regionaal en landelijk

Samen willen we ons een beeld kunnen vormen over de stappen die de school zet om passend onderwijs te realiseren, de deugdelijkheid van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de betrouwbaarheid van de eigen oordelen in relatie tot het Ondersteuningsplan (OSP) van het samenwerkingsverband. Daarnaast zoeken we altijd naar mogelijkheden om de kwaliteit van passend onderwijs te borgen en te verbeteren om een dekkend netwerk van passende voorzieningen in elke regio te kunnen realiseren. Dit doen we vanuit verschillende invalshoeken:

  • Het relatiebezoek: elke regiomanager bezoekt jaarlijks de scholen
  • Auditing: De externe audit-aanpak is altijd een aanvulling op de kwaliteitszorg en zelfevaluatie van de school en maakt onderdeel uit van de kwaliteitszorg en zelfevaluatie van ons samenwerkingsverband. Tegelijkertijd vormt de vierjaarlijkse audit een onafhankelijke toets op het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Wij plaatsen daarom de audits in het perspectief van de kwaliteitsontwikkeling van de school en het samenwerkingsverband.
  • Kengetallen: regionaal en landelijk verzamelen en bespreken we kengetallen van de regio en elke school om samen trends en ontwikkelingen te kunnen analyseren
  • Signalen en advies: Het Loket in elke regio speelt een belangrijke rol in het duiden en wegen van de ondersteuningsmogelijkheden van elke school
  • Inspectie: de toegekende toezichts-arrangementen en -oordelen per school