Managementteam

Het landelijke samenwerkingsverband Berséba is onderverdeeld in vier regio’s, te weten: Noordoost, Midden, Randstad en Zeeland. Elke regio heeft één of meerdere regiomanagers. Op deze pagina vindt u meer informatie over hun taken en bevoegdheden. De regiomanagers vormen samen met de raad van bestuur het managementteam van Berséba. Het managementteam wordt ondersteund door een managementassistente.

Regiomanager

De regiomanager rapporteert hiërarchisch aan de (voorzitter van de) Raad van Bestuur van de vereniging. De regiomanager onderhoudt met de schooldirecties en schoolbesturen een functionele relatie. Bij Berséba werken vijf regiomanagers:

 • L.A.N. (Leonard) van Leeuwen, regio Noordoost
 • G. (Gert) van Roekel, regio Midden
 • J. (Jan) de Waard, regio Randstad
 • A.P. (Ton) Schalk, regio Randstad
 • Drs. M.C. (René) Dek, regio Zeeland

Taken Regiomanagers

 • Bijdragen in het uitwerken en onderhouden van het onderwijskundige verenigingsbeleid
 • Bijdragen in het opstellen van het ondersteuningsplan
 • Implementeren van het door de raad van bestuur vastgestelde verenigingsbeleid (onderwijskundig beleid, kwaliteitsbeleid, e.d.) in samenwerking met de scholen en schoolbesturen in de regio
 • Opstellen van een regionaal jaarplan ter ondersteuning van de uitvoering van het vastgestelde beleid
 • Monitoren dat doelmatig en doelgericht uitvoering wordt gegeven aan het verenigingsbeleid in de regio via de schoolondersteuningsprofielen
 • Verzorgen van een periodieke regiorapportage (terugblik en vooruitblik) op de aspecten: realisatie (doelen) jaarplan, kwaliteit (kengetallen, indicatoren), risico (indicatoren), financiën (begroting/realisatie), e.d.
 • Opstellen van de regiobegroting o.b.v. het door de raad van bestuur toegekende budget en het bewaken daarvan
 • Inrichten en onderhouden van functionele overleg- en communicatiestructuren in de regio
 • Participeren in het managementteam van de vereniging
 • Uitvoering geven aan het regionaal personeelsbeleid

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De regiomanager opereert binnen de operationele en financiële kaders van het door de raad van bestuur vastgestelde verenigingsbeleid en is verantwoordelijk voor het realiseren daarvan binnen de regio in samenwerking met schoolbesturen en schooldirecties.

De regiomanager voert operationeel overleg met externe instanties over de uitvoering van het regionale verenigingsbeleid en rapporteert daarover binnen de regio en aan de raad van bestuur.