Aanmelding school

Door de invoering van de wet passend onderwijs is er per 1 augustus 2014 een (fundamentele) verandering opgetreden bij het aanmeldingsproces, het schoolbestuur van de school waar de leerling wordt aangemeld heeft zorgplicht.

Aanmelding door ouders

Ouders melden hun kind minimaal 10 weken voor de aanvang van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Van ouders wordt verwacht dat zij bij de aanmelding aangeven of hun kind naar verwachting extra ondersteuning nodig zal hebben.

Beslissingstermijn school

Na aanmelding heeft de school (in formele zin het schoolbestuur) 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling.

Verlenging beslissingstermijn

De beslissingstermijn van 6 weken kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. In die periode (max. 10 weken) doet de school onderzoek en beoordeelt de school of zij de extra ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft.

Einde beslissingstermijn

Wanneer het schoolbestuur na 10 weken nog geen besluit heeft genomen dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing totdat de school (in formele zin het schoolbestuur) een goede plek voor de leerling heeft gevonden.
Bent u het niet eens over de procedure of de uitkomst van het besluit, kijk dan voor meer informatie op onze pagina bezwaren en klachten.

Dicht bij huis

Extra hulp geven we het liefst op de gewone reformatorische basisschool, zodat kinderen samen met hun vriendjes zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen. Elke school plaatst op zijn website zijn ondersteuningsprofiel. Hierin zijn de mogelijkheden voor ondersteuning beschreven. Deze kunnen per school verschillen. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan voor leerlingen die dat nodig hebben. Onze speciale scholen ontwikkelen zich tot expertisecentra