Belangenorganisaties

ROV

Binnen de achterban van Berséba behartigt de Reformatorische Ouder Vereniging (ROV) de belangen van ouders met kinderen op christelijke-  en reformatorische scholen. Dit geldt voor het (speciaal) basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs. Zij spreken in Den Haag met politici (leden van de Tweede Kamer) en met het ministerie van OCW. Tevens fungeert de ROV als vraagbaak voor ouders en geeft ze adviezen en ondersteuning indien dat nodig is. De ROV geeft graag voorlichting en informatie op scholen over haar vereniging of spreekt op ouderavonden over het goed invullen van Ouderbetrokkenheid.

Ouders en Onderwijs

Ouders & Onderwijs is de koepelorganisatie voor alle ouderverenigingen en -initiatieven. Hier werkt de ROV nauw mee samen.

RMU

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en adviseren over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld over schooltijden, de ouderbijdrage, de veiligheid van school, maar ook als het gaat om zaken als het kwaliteitsbeleid (schoolplan), de vakantieplanning en het taakbeleid. Ter ondersteuning van de medezeggenschapsraden heeft de RMU een collectief lidmaatschap voor de MR ontwikkeld. Dit lidmaatschap geeft recht op ondersteuning door gekwalificeerde medewerkers van de RMU en op flinke kortingen bij adviseringstrajecten en cursussen.

Onderwijsconsulenten

Zit een leerling thuis of loopt een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan zijn de Onderwijsconsulenten er om te helpen!

Samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijken zij wat het beste bij de leerling past. De consulenten maken hierbij gebruik van hun uitgebreide netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden creatieve oplossingen.