Bezwaren en klachten

Klachtenregeling Berséba

Berséba heeft een klachtenregeling. Indien u meent dat u door één van onze medewerkers onheus bejegend bent, kunt u conform deze regeling een klacht indienen. De externe vertrouwenspersoon van Berséba is mw. Franny ten Hove-Roubos (mailadres: franny@mutare.nu).

Bezwaar tegen beslissing van Het Loket

Als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van Het Loket, dan geldt de bezwaarprocedure zoals beschreven in artikel 13 van het reglement van Het Loket.

Geschil over extra ondersteuning of over toelating

Als u vragen hebt over óf het niet eens bent met het realiseren van extra ondersteuning binnen een school van Berséba, dan kunt u contact opnemen met de regiomanager van de regio waar de school bij hoort. De contactgegevens vindt u op de contactpagina. Als ouders contact opnemen met de regiomanager, dan gaan we ervan uit dat de school hiervan af weet.

Ouders kunnen ook een beroep doen op ondersteuning van een onderwijsconsulent (kosteloze bemiddeling vanuit landelijke instelling die door OCW bekostigd wordt) of een geschilprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Allereerst is het van belang dat u in gesprek bent en blijft met de school en/of het samenwerkingsverband. Zie ook de informatie over bemiddeling.

Als er sprake is van een geschil over toelating tot een reguliere of speciale (basis-)school van Berséba vanwege de ondersteuning die nodig is voor een kind, dan geldt dezelfde werkwijze.