Bezwaren en klachten

Klachtenregeling Berséba

Berséba heeft een klachtenregeling. Indien u meent dat u door één van onze medewerkers onheus bejegend bent, kunt u conform deze regeling een klacht indienen.

Berséba heeft ook een externe vertrouwenspersoon: mw. Franny ten Hove-Roubos (mailadres: mutare@kliksafe.nl).

Geschil over de extra ondersteuning

Als ouders vragen hebben over óf het niet eens zijn over de toekenning van extra ondersteuning binnen de reguliere basisschool kunnen ze contact leggen met het samenwerkingsverband. U kunt daarvoor contact leggen met de regiomanager van de desbetreffende regio. De contactgegevens vindt u op de contactpagina.
Als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van Het Loket, dan geldt niet deze klachtenregeling maar de bezwaarprocedure zoals beschreven in artikel 13 van het reglement van Het Loket.

Geschil over de toelating

Als ouders het niet eens zijn met de toelatingsbeslissing (als het gaat om de ondersteuning die wel / niet geboden kan worden) van de school kunnen ze een beroep doen op ondersteuning van een onderwijsconsulent (kostenloze bemiddeling vanuit landelijke instelling die door OCW wordt bekostigd) of een geschilprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Allereerst is het van belang dat u in gesprek bent en blijft met de school en/of samenwerkingsverband. Zie ook de informatie over bemiddeling.