Ondersteuningsteam

Preventief onderwijs
Leerkrachten in onze scholen geven goed onderwijs en volgen hun leerlingen nauwlettend. Zo nodig krijgen kinderen ondersteuning in de groep. Als dat niet genoeg is, overlegt de leerkracht met de intern begeleider.

Alle deskundigen bij elkaar.
Soms is afstemming nodig met externe hulpverleners. Dan wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam van de school. Dit team bestaat uit de intern begeleider, een gezinsspecialist (die een relatie heeft met de gemeente) en één of meer andere deskundigen, b.v. een orthopedagoog.

Samen met de ouders
We hechten grote waarde aan de betrokkenheid van ouders. Leerkrachten onderhouden nauw contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind en de ondersteuning die daarvoor nodig is. Als ouders vragen hebben, kunnen ze deze altijd stellen aan de school.