Ondersteuningsteam

Preventief onderwijs
Leerkrachten in onze scholen geven goed onderwijs en volgen hun leerlingen nauwlettend. Zo nodig krijgen kinderen ondersteuning binnen of buiten de groep. Als dat niet genoeg is, overlegt de leerkracht met de ouder(s) en de intern begeleider van de school.

Er is meer nodig.
Op het moment dat ouder(s), leerling, leerkracht(en) en intern begeleider gezamenlijk vragen blijven stellen over de ontwikkeling van de leerling betrekt de school meer of andere expertise uit onderwijs- en/of jeugdhulp en vormen ze samen een Ondersteuningsteam (OT). Vanuit onderwijs- en ondersteuningsbehoeften wordt samen gezocht naar oplossingen die passen bij leerling, leerkracht(en) en/of ouder(s). Van daaruit wordt gedaan wat nodig is voor en mét een leerling, leerkracht(en) en/of ouders(s). In het OT heeft de intern begeleider een centrale rol. Binnen het OT schuiven, afhankelijk van de vraag, verschillende partijen aan: de directeur (als technisch voorzitter), de leerkracht, de orthopedagoog, de ouders en indien nodig de gemeentelijke schakelfunctionaris (bijv. een maatschappelijk werker of jeugdverpleegkundige), een orthodidact, een logopedist, een ambulant begeleider of dergelijke.

Samen met de ouders
We hechten grote waarde aan de betrokkenheid van ouders. Leerkrachten onderhouden nauw contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind en de ondersteuning die daarvoor nodig is. Als ouders vragen hebben, kunnen ze deze altijd stellen aan de school.