Gemeenten en jeugdhulp

OOGO en LEA

De transities op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugd en werk hangen onderling met elkaar samen. De transities hebben vaak gevolgen voor dezelfde individuen of gezinnen. Daarom biedt het kansen als onderwijs en gemeenten hiervoor gezamenlijk beleid ontwikkelen. Overigens vinden onderwijs en gemeente elkaar nu ook al in de wijk- of dorpsteams van de gemeenten en de ondersteuningsteams van de scholen.
Zo moet het samenwerkingsverband passend onderwijs het opgestelde ondersteuningsplan afstemmen met de gemeente(n). En gemeenten het beleidsplan jeugd met het samenwerkingsverband. In dit plan staat onder meer de visie van de gemeente en de uitvoering van het beleid, waaronder regels over de toekenning van individuele voorzieningen, de wijze van beoordeling en de afweging van toekenning. Over deze 2 onderwerpen voeren het bestuur en de gemeente verplicht op overeenstemming gericht overleg (OOGO).
Daarnaast voeren gemeenten en schoolbesturen lokaal overleg om het onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven in een Lokale Educatieve Agenda (LEA). Verplichte thema’s zijn onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Steeds vaker komen ook andere thema’s die op lokaal niveau spelen aan de orde. Denk daarbij aan verzuimbeleid, leerlingenvervoer, de brede school, doorlopende leerlijnen, taalbeleid en veiligheid in en om de school.

Jeugdhulp

Binnen elke regio zijn er veel contacten tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden. Vaak wordt er samengewerkt tussen regiogemeenten als het gaat om de jeugdhulp. In zo’n groep samenwerkende gemeenten rondom jeugdhulp en passend onderwijs participeren alle samenwerkingsverbanden voor PO en VO in die regio.

De samenwerkende Christelijke Jeugdhulp organisaties bieden een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Zo kunnen zij kinderen en jongeren adequaat helpen met advies, begeleiding, zorg en opvang. Zij doen dat vanuit herkenbare christelijke waarden en gericht op het welzijn van iedereen. Zij stemmen hun diensten hier op af. Als individuele zorgaanbieder met het eigen specialisme, of gezamenlijk als er meerdere disciplines nodig zijn. In de folder kunt u hier meer over lezen.

Naar stroomschema “zorg op school”: Stroomschema-Zorg-op-school