Gemeenten en jeugdhulp

OOGO en LEA

De transities op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugd en werk hangen onderling met elkaar samen. De transities hebben vaak gevolgen voor dezelfde individuen of gezinnen. Daarom biedt het kansen als onderwijs en gemeenten hiervoor gezamenlijk beleid ontwikkelen. Overigens vinden onderwijs en gemeente elkaar nu ook al in de wijk- of dorpsteams van de gemeenten en de ondersteuningsteams van de scholen.
Zo moet het samenwerkingsverband passend onderwijs het opgestelde ondersteuningsplan afstemmen met de gemeente(n). En gemeenten het beleidsplan jeugd met het samenwerkingsverband. In dit plan staat onder meer de visie van de gemeente en de uitvoering van het beleid, waaronder regels over de toekenning van individuele voorzieningen, de wijze van beoordeling en de afweging van toekenning. Over deze 2 onderwerpen voeren het bestuur en de gemeente verplicht op overeenstemming gericht overleg (OOGO).
Daarnaast voeren gemeenten en schoolbesturen lokaal overleg om het onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven in een Lokale Educatieve Agenda (LEA). Verplichte thema’s zijn onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Steeds vaker komen ook andere thema’s die op lokaal niveau spelen aan de orde. Denk daarbij aan verzuimbeleid, leerlingenvervoer, de brede school, doorlopende leerlijnen, taalbeleid en veiligheid in en om de school.

Jeugdhulp

Binnen elke regio zijn er veel contacten tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden. Vaak wordt er samengewerkt tussen regiogemeenten als het gaat om de jeugdhulp. In zo’n groep samenwerkende gemeenten rondom jeugdhulp en passend onderwijs participeren alle samenwerkingsverbanden voor PO en VO in die regio.

De samenwerkende Christelijke Jeugdhulp organisaties bieden een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Zo kunnen zij kinderen en jongeren adequaat helpen met advies, begeleiding, zorg en opvang. Zij doen dat vanuit herkenbare christelijke waarden en gericht op het welzijn van iedereen. Zij stemmen hun diensten hier op af. Als individuele zorgaanbieder met het eigen specialisme, of gezamenlijk als er meerdere disciplines nodig zijn. In de folder kunt u hier meer over lezen.

Naar stroomschema “zorg op school”: Stroomschema-Zorg-op-school

Leerplicht

Het samenwerkingsverband moet 4 keer per jaar de onderwijsinspectie informeren over mogelijke (dreigende) thuiszitters of gedeeltelijke thuiszitters.

Alleen het speciaal onderwijs mag rechtstreeks bij de inspectie ontheffing van de onderwijstijd aanvragen, daar gelden wel regels voor (zie handreiking hieronder).

Voor het basisonderwijs gelden andere afspraken die ook in deze handreiking worden uitgelegd, bijvoorbeeld als het gaat om de combinatie onderwijs en zorg. Het samenwerkingsverband dient hier wel bij betrokken te worden. Scholen betrekken daarom altijd onze zorgmakelaar / Het Loket bij leerlingen die tijdelijk geen of gedeeltelijk onderwijs gaan volgen. Kinderen die gedeeltelijk onderwijs volgen zijn voor het andere deel ziek gemeld en in principe is er altijd sprake van een tijdelijke situatie. Uit het Ontwikkelperspectief van deze leerling moet dan blijken dat er wordt gewerkt aan volledige terugkeer. De afdeling leerplicht van de gemeente wordt door de school hierover geïnformeerd. Door de betrokkenheid van gemeente (leerplicht) en samenwerkingsverband (Het Loket) kan worden nagegaan of een arrangement en/of jeugdhulp nodig zijn.

Zo geven school, samenwerkingsverband en gemeente hun gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom thuiszitten samen vorm.

Naar handreiking “zorg op school”: Handreiking-Onderwijs-Zorg