Voorschoolse opvang

Veel scholen van ons samenwerkingsverband werken nauw samen met of beheren zelf een voorschoolse voorziening als VVE-voorziening of peuterspeelzaal. School en voorziening zorgen voor een warme overdracht of stellen samen adviesvragen aan Het Loket indien er sprake zal zijn van extra ondersteuning in het basisonderwijs of verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs.

In het op overeenstemming gericht overleg tussen gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en Berséba staat het thema passend onderwijs en voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) op de strategische agenda. Dit vanuit de intentie om ook deze beleidsterreinen meer vanuit samenhang te benaderen.