Voortgezet onderwijs

Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs

De meeste leerlingen van de scholen van Berséba gaan vanuit groep 8 naar één van de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs heeft ook de opdracht om Passend Onderwijs vorm te geven. De reformatorische scholen VO-scholen werken daarvoor samen in het Samenwerkingsverband Reformatorisch Voortgezet Onderwijs. Op www.refsvo.nl van dit samenwerkingsverband is veel informatie te vinden op welke manier de ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs vorm krijgt. Voor basisscholen is vooral de werkwijze van Het Loket voor het voortgezet onderwijs belangrijk, zodat vanuit het primair onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuning een goede doorgaande lijn wordt gerealiseerd.

Voor aanmeldingen bij het LWOO of PrO moet de basisschool contact opnemen met de school voor voortgezet onderwijs. Het proces van aanmelding is beschreven in een handboek LWOO-PrO 2020-2021.

Daarnaast bestaat er een document ‘aandachtspunten bij plaatsing Berseba-RefSVO’. Deze vindt u hier. In dat document vindt u belangrijke info over de overstap en plaatsing van leerlingen.

Tot slot wijzen we u op de, in oktober 2017 uitgebrachte, handreiking overgang PO-VO. Deze vindt u hier. Een praktische, gedrukte versie heeft u toegezonden gekregen. Iedere school heeft de handreiking met begeleidend schrijven ook digitaal ontvangen.