Documenten regio Midden

ROP

Berséba beschikt over een landelijk ondersteuningsplan 2018-2022. De regio’s geven daar uitvoering aan. In dit regionaal ondersteuningsprofiel (ROP) beschrijven we hoe we dat doen in de regio Midden.  We vertrekken vanuit de ambities van passend onderwijs (hoofdstuk 1). Al onze inspanningen zijn erop gericht deze te realiseren. Vervolgens beschrijven en evalueren we de ondersteuningsstructuur die we daarvoor inzetten (2) en het ondersteuningsaanbod van de scholen in de regio (3). Aan de hand van kengetallen brengen we ontwikkelingen in beeld, op het gebied van onder andere arrangementen, s(b)o-deelname, de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen en de aard van de problematieken (4). Tevens gaan we in op de organisatie van het samenwerkingsverband (5), de kwaliteitszorg (6) en de begroting (7). Ten slotte geven we aan hoe we werken aan de ontwikkelactiviteiten uit het ondersteuningsplan van Berséba (9).

Naar de publieksversie van dit ROP: M-ROP-Midden 2020-2021 Publieksversie 2020-09

Een nieuw SOP en SP

Berséba biedt de helpende hand bij de ontwikkeling van het nieuwe Schoolonndersteuningsprofiel (SOP) en Schoolplan (SP) door onze scholen over de periode 2019-2022. Hieronder treft u een aantal documenten aan met meer informatie. Hierin is een duidelijke link gelegd met ons nieuwe ondersteuningsplan (OSP). Speciaal voor onze leerkrachten hebben we een publieksversie opgesteld van dit OSP. Onze tandems hebben deze informatie destijds ook via mail en/of post ontvangen.

M-handleiding-ondersteuningsprofiel
M-Beknopt stappenplan opstellen SOP 2020-2021
M-SOP wijzigingsvoorstellen en adviezen
M-Handleiding – Samenstellen van de poster

M-180342 Brief schoolplan_02
M-180342 Handreiking schoolplan digitaal_02
M-SWOT deel A
M-SWOT deel B
M-Berseba OSP LK versie
M-201805 Berseba aanbod SOP bijeenkomsten
M-ZELFEVALUATIE Toezichtkader 2017

Berséba heeft in 2013 het communicatie-instrument “Kindkans” aangeschaft zodat onze scholen veilig en gestructureerd kunnen communiceren met Het Loket/de zorgmakelaar. Het instrument “Kindkans” stellen we om niet beschikbaar om digitale besprekingen te voeren of dossiers te delen met andere belanghebbenden van de school, bijvoorbeeld gemeenten, CJG, jeugdhulp en overige deelnemers van het ondersteuningsteam.

Enige tijd geleden deed het Van Lodensteincollege het verzoek om ook gebruik te mogen maken van ons instrument “Kindkans”. Er bestaat namelijk behoefte aan zo vroeg mogelijk informatie te ontvangen van kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben op het VO (bijv. plaatsing in een T-klas). Als aan het begin van een cursusjaar al bekend is waar de leerling naar toe zal gaan, kan de basisschool het VLC al vroegtijdig daarover informeren of van het dossier voorzien (na toestemming van ouders). Het vervangt uiteraard niet de warme overdracht en de uiteindelijke definitieve overdracht (via OSO ed).

Kortom: Berséba stelt deze service graag ter beschikking. Het VO en de toeleverende basisscholen bepalen samen of deze werkwijze bevalt of niet. Kindkans is beschikbaar, scholen mogen er gratis gebruik van maken.

Tenslotte:

  • je hoeft er geen gebruik van te maken, het kan en mag. Hoe het werkt? Zie bijlagen hieronder!
  • Gaan je leerlingen naar een andere VO-school en je wilt het voertuig gebruiken? Prima, zie bijlagen hieronder!
  • Wellicht ten overvloede: iedereen moet zich wel aan de regels houden: toestemming ouders / opstellen Verwerkersovereenkomst / onzichtbaar maken voor het SWV, zie Hier vindt je de ondertekenbladen: https://www.kindkans.nl/downloads of bijlagen

M-nieuwsbericht Kindkans 05 versie cjb

M-Bijlage nieuwsbericht Kindkans stappenplan status en overlegronde versie cjb

Succes!!