Documenten

Veel beleidsinformatie is landelijk vastgesteld. Regiospecifieke afspraken en regionaal beleid kunt u op deze pagina vinden. Vaak is dat een nadere uitwerking van landelijke kaders. Zie onder voor de verschillende ‘uitklapmenu’s’ met de desbetreffende documenten voor dat beleidsterrein.
De komende tijd zullen de onderstaande onderdelen gevuld worden met informatie.

Kwaliteitszorg regio Noordoost

Beknopte versie. 
Uitgebreide versie

Uitkomsten en vervolg evaluatie Loket:

Evaluatie 2016
Evaluatie 2018
Evaluatie 2020

Uitkomsten en vervolg evaluatie PO’s:

Info vanaf schooljaar 20/21
Aandachtspunten, afspraken, routing en kwaliteitsbeleid rondom de PO’s. 
Rapportage over schooljaar 19/20:
Rapportage leerlingenzorg PO Berseba NO september 2020 (incl. afspraken)
Rapportage leerlingenzorg PO Berséba NO september 2021

Evaluatie AB en kwaliteitsplan Dienstencentrum Zwolle:

Evaluatie schooljaar 18/19
Kwaliteitsplan schooljaar 18/19
Evaluatie en kwaliteitsplan 19/20
Evaluatie en kwaliteitsplan 20/21

Auditkader Noordoost

NO 20191016 Draaiboek audits Berseba Noordoost

MHB beleid Noordoost 20/21

MHB beleid Noordoost 

SOT basisdocument

En aanbevelingen (werkdocumenten)
Richtlijnen aandacht voor jeugdhulp in de school
NO inventarisatie aanbevelingen SOT B
NO Basisdocument doelstellingen doorontwikkeling SOT

Zwolse Mappen, Zwols Model en basisondersteuning

Zwolse Mappen:
Een overzichtstabel van de status m.b.t. de Zwolse mappen staat hier:
NO Tabel Zwolse mappen
Zwols Model:
Voor informatie over het Zwols Model verwijzen we u naar de speciale website. In schooljaar 20/21 gaan we met de belangstellende scholen na hoe we verder gaan met de (ontwikkeling) van dit model.

Basisondersteuning / ondersteuningsstructuur
In het actuele OSP staat in hoofdstuk 4 informatie over de ondersteuningsstructuur. Vanaf hoofdstuk 4.4 informatie over de basisondersteuning. Ook in deze NO Vragenlijst Basisondersteuning (staat ook in WMK) staat info over de basisondersteuning.

 

Al jaren monitoren we binnen de regio Cito toetsresultaten. In schooljaar 18/19 zijn we met de handmatige monitoring gestopt en hebben we de eerste stappen gezet naar een digitale monitoring. Dat ronden we af in schooljaar 19/20.

Daarnaast hadden we afspraken over de momenten waarop we in de regio nieuwe toetsen invoerden. Die afspraken zijn om verschillende redenen losgelaten. Iedere school bepaalt zelf op welk moment het de nieuwe toetsen aanschaft en invoert.
Daarnaast zijn er steeds meer scholen die (ook voor de tussentijdse toetsen) andere aanbieders gebruiken.

Bij de Citotoetsen worden door H. Boom al jaren notities geschreven. Hieronder staan de meest recente. In schooljaar 19/20 hebben we de laatste toevoegingen gemaakt én ronden we dit ook af. Hierna zullen er geen notities meer verschijnen bij de Cito toetsen. Onder meer omdat er vanuit onze scholen iemand bij Cito meedenkt in een klankbordgroep.

Samenvattend:
1. We stappen af van de basisregel: 1 jaar na verschijnen gebruiken we in NO de toets op school. Dat leverde in de praktijk al verschillen op. U mag dus de toetsen gelijk in het jaar van verschijnen gebruiken (indien gewenst). 
2. We monitoren de resultaten digitaal volgens de huidige afspraken.
3. Na schooljaar 19/20 verschijnen er geen notities meer bij de Cito toetsen.

Notities Cito Begrijpend Lezen 3.0 gr. 3 t/m 8
Notities Cito Rekenen en Wiskunde 3.o gr. 3 t/m 8
Notities Cito Spelling 3.o gr. 3 t/m 8