Het Loket

Algemene informatie over Het Loket kunt u vinden onder de hoofdkop Het Loket (in de oranje balk bovenaan).

Adres en bereikbaarheid

Loket Randstad is gevestigd in Ridderkerk in het gebouw van VGS. Voor de contactgegevens, zie contact en regio info.
Het Loket is op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0180-442617 of 06-82466413. Buiten de genoemde tijden is Het Loket beperkt telefonisch bereikbaar. Daarnaast is Het Loket bereikbaar per mail, via het mailadres loket-randstad@berseba.nl.
Het onderhouden van telefonische en digitale contacten berust in eerste instantie bij de secretaresse van het Loket: Lydia den Ouden.

Documenten Loket Randstad

Vergaderdata Commissie van Toekenning

De commissie van toekenning vergadert op vastgestelde momenten. Om voldoende tijd te hebben voor de voorbereiding van de vergadering wordt voor iedere vergadering een uiterste inleverdatum en -tijd voor leerlingdossiers gehanteerd. De laatste vergadering in het schooljaar 2020-2021 zal plaatsvinden op 28 juni (inleverdag dossiers: 15 juni).

De planning voor het schooljaar 2021-2022 is als volgt:

DV 24 september (14 september), 29 oktober (12 oktober), 18 november (8 november), 10 december (30 november) 2021.
28 januari (18 januari), 11 maart (22 februari), 1 april (22 maart), 22 april (11 april), 20 mei (10 mei), 10 juni (30 mei), 24 juni (14 juni) 2022.

De data tussen haakjes betreffen de uiterste inleverdata voor de leerlingdossiers. De dossiers moeten op deze dag vóór 17.00 uur binnen zijn.

Organisatie

De zorgmakelaar van Loket Randstad is CorJohn van der Beek.

CorJohn is bereikbaar per mail (c.j.vanderbeek@berseba.nl) en per telefoon (0180-442621 of 06-52581146). Hij wordt ondersteund door een secretaresse, Lydia den Ouden.

Binnen Het Loket is een commissie van toekenning (cvt) actief, die de belangrijkste taak van Het Loket verricht, namelijk: het toekennen van arrangementen en het adviseren over toelaatbaarheidsverklaringen. De commissie vervult haar taken conform het reglement voor de commissie van toekenning en het privacyreglement.

Samenstelling van de cvt:
De cvt bestaat uit een vast en een flexibel deel:

vaste deel
Het vaste deel bestaat uit drie personen:

  1. CorJohn van der Beek, zorgmakelaar en voorzitter van de commissie.
  2. Gera Damsteeg, orthopedagoog / GZ-psycholoog. Gera werkt bij Driestar Educatief in Gouda.
  3. Henk van der Vliet, intern begeleider basisonderwijs. Henk is IB’er op de Joh. Calvijnschool in Leerdam.

flexibel deel
Op basis van het ontvangen dossier is de zorgmakelaar bevoegd om andere deskundigen te raadplegen of te verzoeken deel te nemen aan een vergadering van de commissie van toekenning. Zonder limitatief te willen zijn kan hierbij gedacht worden aan ambulant begeleiders, deskundigen op het specifieke terrein van ontwikkelingsbehoeften van een leerling, schoolarts en deskundigen op het terrein van Jeugdhulp.