Stand van zaken nieuw ondersteuningsplan

In de maanden oktober t/m december zijn in de verschillende regio’s bijeenkomsten georganiseerd met directeuren en intern begeleiders. De regiomanagers hebben het speelveld voor Berséba gepresenteerd. Ze hebben de scholen geïnformeerd dat Berséba wil gaan werken met vijf programmalijnen:

  1. Inclusiever onderwijs
  2. Arrangeren
  3. Expertiseontwikkeling
  4. Kwaliteitsontwikkeling
  5. Beleidsrijk begroten en verantwoorden.

Aan de hand van stellingen en/of pitches zijn de regiomanagers met de scholen in gesprek gegaan over deze programmalijnen. In het MT van 17 december is de input vanuit de regio’s verzameld. Op basis van deze input is bij elke programmalijn een koersuitspraak geformuleerd. In de komende maanden kleuren we tijdens bijeenkomsten in de regio’s deze koersuitspraken verder in. We noemen dat het ‘design’ van de koersuitspraken. Na verwerking van de inbreng van de scholen kan het concept van het nieuwe ondersteuningsplan voor de zomervakantie worden besproken.