Start schooljaar 18/19 enkele kleinere zaken

Inmiddels zijn alle scholen al weer enige tijd gestart, hebben we elkaar al ontmoet tijdens een regiobijeenkomst of de grote teamconferentie van jl. 3 oktober.

In dit bericht enkele kleinere zaken:

Duiding en jaarplan:
In de persoonlijke gesprekken die we voeren op de scholen (RM bezoek), komt ook het nieuwe OSP van Berséba aan de orde. Vanuit onze zoektocht ‘verlangen naar inclusief onderwijs’ gebruiken we in die gesprekken deze duiding: “Inclusiever onderwijs start met het verlangen een herbergzame school te willen zijn voor alle kinderen en een zoektocht naar de architectuur en pedagogische kwaliteit van de leeromgeving die dit mogelijk maakt.”
Tijdens de teamconferentie hebben we daarnaast aangegeven dat we graag samen met de scholen willen zoeken naar de aansluiting: wat heeft de school nodig in het vormgeven van goed / passend onderwijs?! Waar kunnen we een stap zetten in de verdieping, verbreding of moeten we weloverwogen een pas op de plaats maken?! Mooi om te horen dat veel scholen  met hun team (mede met gebruik making van het aanbod SOP-teamgesprek) dit gesprek bewust voeren in het proces om te komen tot een nieuw schoolplan / SOP.
Voor onze regio betekent het (in die zoektocht) concreet dat we dit jaar met name zoeken naar verdieping rondom: positie van het SOT, samenwerking onderwijs/ jeugdhulp, werkwijze Loket, (vernieuwende) vormen van AB. Nieuwsgierig naar de uitwerking in het jaarplan? Klik hier.

Budget IB- netwerkjes
Ieder IB netwerk heeft een ‘virtueel’ budget van Berséba die ze kunnen inzetten voor een stuk ontwikkeling en verdieping in het netwerk. Het gaat om een bedrag van € 750,-. Dat staat los van de coachende rol die Thea de Mots bij veel netwerkjes speelt.
Mocht een IB netwerkje een verdiepende activiteit ondernemen, dan kunnen ze dat bedrag, wel voorafgaand graag overleg hierover, laten facturen bij Berséba Noordoost. Mocht je als IB-netwerkje twijfelen of een bepaalde activiteit valt onder dit budget: leg even contact met Leonard.

Werkwijze Loket
Vanuit het Loket is er een brief in voorbereiding met diverse tips en aandachtspunten m.b.t. het aanleveren van dossiers, werken met het OP, de termijnen waar rekening mee moet worden gehouden, e.d. Tijdens de regiobijeenkomst in november hopen we daar ook op terug te komen. Zeker nu we langzaamaan richting de kerstvakantie gaan én daarmee een ‘formeel’ en natuurlijk instroommoment voor het SO/SBO is het van belang tijdig zaken aan te leveren, of minstens de zorgmakelaar vroegtijdig in te lichten dat er mogelijk een aanvraag ingediend gaat worden. Daarnaast zullen we ingaan op het belang (wat ook wettelijk steeds groter wordt) van het OP(P).

Complexere vraagstukken
We zijn blij dat scholen steeds eerder het SWV raadplegen bij casuïstiek die wat complexer is of  dreigt te worden.  Zeker in het kader van (dreigende) thuiszitters of leerlingen die met een bepaalde frequentie verzuimen is het van belang om het SWV te betrekken. Datzelfde geldt voor de gemeentelijke CJG of jeugdhulp en soms de leerplicht! Hoe eerder er samen op getrokken kan worden, hoe beter! Bij twijfel, altijd in het SOT bespreken én even een lijntje met de zorgmakelaar leggen!