Toekomstbestendig SWV

De ontwikkelingen rond passend onderwijs en jeugdhulp hebben binnen Berséba geleid tot bezinning op de positie van het SWV. Deze bezinning heeft geresulteerd in een strategische notitie voor een toekomstbestendig SWV Berséba. Vanuit een trendanalyse wordt in deze strategische notitie samengevat het volgende geconstateerd:

  • De evaluatie passend onderwijs in 2020 kent een samenwerkingsverband een belangrijke plaats in de ondersteuning die leerlingen nodig hebben. Deze positie zal eerder versterkt dan verzwakt worden.
  • Er ligt een grote nadruk op het versterken van de regionale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in de werkgebieden van de regionale samenwerkingsverbanden.
  • Door de evaluatie passend onderwijs is een breed palet aan inhoudelijke ontwikkelingen op gang gekomen.

Deze ontwikkelingen betekenen voor Berséba het volgende:

  • Om onze rol voor onze scholen in de werkgebieden van de regionale samenwerkingsverbanden te kunnen spelen, is een zo groot mogelijke ruimte voor de regio’s van Berséba nodig. Dat versterkt de slagkracht en het afstemmen en meewerken aan ontwikkelingen in de werkgebieden van collega samenwerkingsverbanden.
  • De personele bezetting van Berséba is te smal om optimaal in te spelen op de diverse ontwikkelingen en ondersteunend naar de regio’s te kunnen zijn.
  • Het laatste heeft geleid tot een herijking van het functiebouwwerk. Er is besloten tot een uitbreiding te komen van het aantal fte voor beleidsadvies en uitbreiding van de formatie in de regio’s Midden en Randstad en secretariële ondersteuning in de regio’s Noordoost en Midden.