Thema’s jaarverslaggeving scholen

Graag brengen wij een brief van Minister Slob over de jaarverslaggeving in het PO onder de aandacht van onze scholen. Via deze brief zijn de scholen geïnformeerd over de thema’s, waarover zij zich in het jaarverslag moeten verantwoorden.

Eén deze thema’s is Passend Onderwijs. In 2019 is deze verantwoording nog vormvrij en hoeft deze alleen in het bestuursverslag opgenomen te worden. Het bestuur mag dit doen op basis van de al beschikbare informatie.

Voor 2020 wordt onderzocht of er op deze thema’s ook een kwantitatieve onderbouwing moet worden gegeven. Dat zal betekenen dat de scholen zich moeten verantwoorden welke inhoudelijke doelen zijn bereikt met de middelen die beschikbaar en begroot zijn.

Wat het thema ‘passend onderwijs’ betreft, vermeldt de brief van de Minister het volgende:

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Ik vind het belangrijk inzichtelijk te kunnen maken hoe schoolbesturen uitgaven hebben gedaan ten behoeve van passend onderwijs en vraag u in het bestuursverslag daarom een toelichting te geven op:

  • de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor u de middelen vanuit de lumpsum hebt uitgegeven;
  • de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor u de middelen vanuit het samenwerkingsverband hebt uitgegeven;
  • hoe u, in samenwerking met uw stakeholders, tot die doelen gekomen bent.

De inhoud van deze brief laat zien dat bij de verantwoording inhoudelijke doelen en beschikbare middelen meer aan elkaar gekoppeld worden. Deze ontwikkeling betekent dat Berséba zich zal bezinnen op een aanpassing van de huidige wijze van verantwoorden.