Vacature in de Ondersteuningsplanraad

In februari is er een vacature in de Ondersteuningsplanraad (OPR) ontstaan. De heer J.M. van Eckeveld (regio Midden – personeelsgeleding) heeft een andere functie binnen het onderwijsveld aanvaard en kan in die functie onze basisscholen niet meer vertegenwoordigen in de OPR.

Binnen de OPR is besloten om de heer A.M. van Es, lid van de oudergeleding maar tevens werkzaam in het onderwijs, de plaats van de heer Van Eckeveld in de personeelsgeleding te laten innemen. De OPR is dus op zoek naar een kandidaat voor de oudergeleding. De medezeggenschaps- en adviesraden van onze scholen zijn hierover reeds geïnformeerd via een brief

Het heeft de voorkeur dat deze kandidaat afkomstig is uit de regio Midden of de regio Randstad, vanwege de wens om een evenredige vertegenwoordiging uit de vier regio’s van Berséba in de OPR. Meer informatie over de inhoud en de taken van een OPR-lid kunt u opvragen bij de voorzitter van de Ondersteuningsplanraad, de heer B.W. (Bart) Drost (bw.drost@cbgg.nl of 06-51087542).

Namen van kandidaten kunt u vóór D.V. 30 maart 2018 indienen via info@berseba.nl.