Vacatures in de OPR

Op dit moment zijn er twee vacatures in de oudergeleding van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Berséba. Deze vacatures zijn ontstaan vanwege het vertrek van de heren Bouw en Visser. De heer Bouw was dit jaar aftredend en niet meer herkiesbaar. De heer Visser treedt terug omdat hij vanwege zijn werk vaak niet aanwezig kan zijn en daardoor zijn lidmaatschap van de OPR onvoldoende invulling kan geven.

De OPR komt graag in contact met kandidaten voor de oudergeleding van de OPR. Een kandidaat moet een ouder van wie één of meerdere kinderen een Berséba-school bezoeken. De kandidaat hoeft geen lid te zijn van de medezeggenschaps- of adviesraad van de school, maar dient wel via de MR of AR aangedragen te worden. Daarom verzoeken wij de directies van onze scholen vriendelijk om dit bericht onder de aandacht van de MR of AR te brengen.

OPR-leden ontvangen een vergoeding voor elke vergadering die zij bijwonen en voor elke andere activiteit waaraan zij namens de OPR deelnemen. Meer informatie over de OPR vindt u op onze website. Wilt u meer informatie over de taken van een OPR-lid, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van de raad, de heer B.W. (Bart) Drost (bartdrost1977@gmail.com).