Verlenging Ondersteuningsplan

Het huidige Ondersteuningsplan (OSP) van Berséba is in 2018 vastgesteld. Voor de periode 2022-2026 moet uiterlijk 1-8-2022 een nieuw OSP zijn vastgesteld. Helaas zijn we in het afgelopen 1,5 jaar allen geconfronteerd met de gevolgen van de COVID-pandemie. Door alle beperkingen is het nog steeds niet mogelijk om met groepen betrokkenen intensief te werken aan een goede evaluatie van het huidige OSP en het ontwerp van een nieuw OSP. Daardoor is de voorbereiding van het nieuwe OSP vertraagd.

 Het samenwerkingsverband is verplicht om een geldig OSP te hebben. Na overleg met de Inspectie van het Onderwijs is besloten om het OSP 2018-2022 voor de duur van één jaar, namelijk het schooljaar 2022-2023, te verlengen. Dit is toegestaan, mits de ondersteuningsplanraad (OPR) hiermee kan instemmen en er met gemeenten hierover overeenstemming wordt bereikt. Het bestuur van Berséba beoogt met deze verlenging de evaluatie van het huidige plan en de betrokkenheid van alle gremia bij het samenstellen van een nieuw OSP voldoende tijd te gunnen. 

Inmiddels zijn de OPR, de scholen en de gemeenten over deze verlenging geïnformeerd. De OPR heeft ingestemd met de verlenging en ook de reacties van de gemeenten zijn positief. We zijn blij dat het hierdoor mogelijk is om het proces met alle betrokkenen zorgvuldig te lopen en zo voldoende draagvlak te creëren voor het nieuwe OSP.