Verslag inspectiebezoek

Er gaat veel goed bij Berséba!

Dit stelt de inspectie na het vierjaarlijkse onderzoek in april. Het samenwerkingsverband biedt voor alle leerlingen een zo passend mogelijk aanbod en zoekt waar nodig naar een oplossing met individueel maatwerk. Ouders worden betrokken bij het bepalen welke ondersteuning een leerling krijgt, en die ondersteuning wordt vlot toegekend.

Deze tops hebben we ontvangen
Berséba heeft deskundige mensen in dienst om leerlingen en scholen te begeleiden. Ook investeert Berséba in onderlinge kennisuitwisseling en scholing van de diverse medewerkers in de school en bij de deelregio’s. Berséba heeft goed zicht op hoe de scholen passend onderwijs bieden. Berséba heeft weinig leerlingen thuiszitten en handelt daarbij adequaat. Berséba volgt hoe de aangesloten scholen het geld voor ondersteuning uitgeven. De uitkomsten stemmen tot tevredenheid.

Berséba krijgt vier tips
De inspectie wijst op vier aandachtspunten. We begrijpen dat we hier verder aan moeten werken. In onze reactie hebben we er zelfs al actiepunten bij geformuleerd:

 1. Tijdsverloop en ondersteuning
  Het duurt soms lang voordat scholen Berséba inschakelen. Berséba merkt hierbij op dat ook het omgekeerde voorkomt. Scholen schalen soms snel op, zonder de interne ondersteuningsstructuur voldoende te benutten. Aandachtspunt hierbij is het gebruik en de kwaliteit van de interne ondersteuningsstructuur van scholen. Berséba heeft hiervoor aandacht.
 2. Hoogbegaafdheid
  Berséba doet ‘iets’ aan hoogbegaafdheid, zo zegt de inspectie. Berséba stelt dat zowel op het niveau van het samenwerkingsverband als op de scholen aantoonbaar geïnvesteerd is in hoogbegaafdheid. Verdere ontwikkeling is gewenst Uiteraard zijn er grote verschillen tussen scholen. Berséba gaat het gesprek hierover met de scholen aan.
 3. Afstemming jeugdhulp
  De afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp verloopt naar tevredenheid, zo vermeldt de inspectie. Hoewel er zeker mooie ontwikkelingen zijn te benoemen, blijft dit voor Berséba een belangrijk aandachtspunt waarop de komende tijd wordt geïnvesteerd.
 4. Jaarverslag en doelgericht werken
  De verantwoording is voldoende, maar kan scherper, zo stelt de inspectie. Inmiddels is Berséba met een nieuw beleidsplan en jaarplan gaan werken. Hierdoor kunnen we beter de relatie leggen met de vooraf gestelde doelen in het ondersteuningsplan.

Vierjaarlijks onderzoek samenwerkingsverbanden
In april 2018 vond het inspectiebezoek plaats en het verslag van dit bezoek staat op onze website.

Het onderzoek, dat een representatief beeld moet geven voor het landelijk samenwerkingsverband Berséba, is uitgevoerd in regio Zeeland. Op twee Zeeuwse scholen is het zogenaamde ‘verificatieonderzoek’ uitgevoerd. Bij dit bezoek is vooral gekeken of het beleid en de afspraken van het samenwerkingsverband op schoolniveau terug te zien zijn. De kernopdracht van de inspectie was: ‘onderzoeken of het (bestuur van het) samenwerkingsverband zorgt voor voldoende kwaliteit en financieel in staat is om ook in de toekomst goede samenwerking te blijven verzorgen rond passend onderwijs. Iedere leerling die een extra ondersteuningsbehoefte heeft moet een passend onderwijsaanbod geboden kunnen worden.’

We zijn blij en dankbaar dat de inspectie onze inspanningen positief waardeert en zijn gemotiveerd om samen met de scholen verder te werken aan de verbeterpunten.