(Warme) overdracht basisonderwijs – voortgezet (speciaal) onderwijs

In het verleden hebben de twee reformatorische samenwerkingsverbanden Berséba en RefSVO de handreiking PO – V(S)O opgesteld. Deze handreiking is bedoeld om te zorgen voor een goede overdracht van met name leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor twee zaken: de terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs en het moment van het eerste contact tussen basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De laatste fase van de overdracht van vorig cursusjaar is de fase van ‘de terugkoppeling’. Deze vindt plaats tussen de zomer- en kerstvakantie. Ruim voor de zomervakantie hebt u als V(S)O – school contact gehad met de basisschool over de overdracht van leerlingen. Dit betrof met name een extra zorgvuldige overdracht voor leerlingen, bij wie sprake was van extra ondersteuning en/of bijzondere omstandigheden in het basisonderwijs.

De eerste 8 schoolweken zijn inmiddels voorbij. Basisscholen zijn benieuwd hoe de start van hun oud-leerlingen in klas 1 is geweest. Juist bij de kinderen die met extra aandacht overgedragen zijn, is het erg leerzaam om een kort moment van evaluatie te organiseren. Basis- en voortgezet onderwijs kunnen vanuit de ervaring vanaf de start van het schooljaar nagaan of er nog zaken zijn, die in de toekomst kunnen helpen om de overdracht en start te verbeteren.

Het belang van tijdig contact met de school voor V(S)O voor met name zorgleerlingen wordt in de handreiking benadrukt. Het is voor een goede overdracht nuttig, dat al in groep 7 contact wordt gezocht met de V(S)O-school als het (speciaal) basisonderwijs denkt dat plaatsing op een afdeling van de VO-school met extra ondersteuning noodzakelijk is. Als V(S)O school kunt u dus verwachten dat dergelijke (informatie)vragen binnenkomen. Als vanuit de basisschool dit contact voor leerlingen die nu in groep 8 zitten nog niet is gelegd, dan is het urgent om nu als basisschool het initiatief te nemen om contact op te nemen met de beoogde VO-school.

Momenteel vindt er in enkele regio’s een pilot plaats om Kindkans in te zetten voor het uitwisselen van dossiers. Een school voor primair onderwijs kan in een vroeg stadium en met toestemming van ouders het dossier van een leerling al delen met de VO-school. Het gaat dan vooral om kinderen die in het PO extra ondersteuning ontvangen. Door tijdig het dossier met het VO te delen, kan het VO al vroeg starten met de voorbereidingen voor het inzetten van extra ondersteuning of het realiseren van een passende plek. De uitwisseling vindt plaats via het aanmaken van een overlegronde in Kindkans. Zo maken we gebruik van een beveiligde omgeving en valt de werkwijze onder de huidige verwerkersovereenkomst.

 

Voor meer info verwijzen we graag naar de toentertijd verspreide handreiking.