Warme overdracht PO-V(S)O (2)

U hebt dit schooljaar een handreiking PO / V(S)O ontvangen. Deze handreiking is bedoeld om de overgang naar het V(S)O (maar ook van het PO naar het S(B)O), de overdracht én de start van met name leerlingen met extra ondersteuning soepel te laten verlopen. Deze keer vragen we uw aandacht voor de derde en vierde fase van deze handreiking: de aanmelding, overdracht & plaatsing.

Wanneer het duidelijker is geworden welke VO-school passend is voor de leerlingen, is de aanmelding in gang gezet. Juist bij kinderen met extra ondersteuningsbehoefte zal er beduidend intensiever contact zijn geweest met de VO-school om na te gaan welk onderwijsaanbod het beste past bij de ondersteuningsbehoefte van die leerlingen.

Het VO zal intern hebben overlegd en afgestemd welk onderwijs het meest passend is. Als daar een terugkoppeling (via ouders) van ontvangen is, kan worden overgegaan tot plaatsing, passend bij de procedure van de VO–school. Voor de PROO en LWOO leerlingen hebt u als het goed is, het desbetreffend aanmeldprocotol gebruikt.

De komende maanden kunt u gebruiken voor een zorgvuldige overdracht van gegevens. Juist bij de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is een warme overdracht essentieel. Uiteraard betrekt de basisschool de ouders daarbij. Bij voorkeur heeft de AB’er of een andere extern betrokkene (als die in beeld zijn bij de leerling) ook een rol in de warme overdracht. Binnen de arrangementen die Berséba toekent, is er ruimte om daar aan mee te werken.

Voor het VO is het van belang dat ze de informatie die in de warme overdracht is overgedragen, intern goed doorgeeft. Daarmee is de kans groot dat de overgang van het PO naar het VO soepel verloopt en de leerlingen een goede start kunnen maken op het VO.

Gebruik de komende maanden als PO en VO om e.e.a. goed over te dragen en bij onduidelijkheden nog contact te zoeken. Is het voor beide contactpersonen van het PO en VO helder wie er met wie contact opneemt (in de maanden tussen de zomervakantie en de kerst) voor een eerste terugkoppeling m.b.t. de overgang naar én de start op het VO?

In ons volgend nieuwsbericht met betrekking tot dit thema hopen we in te zoomen op de terugkoppeling tussen de zomervakantie en kerst.

Vragen? Leg contact met de zorgmakelaar of regiomanager in uw regio !